Thỏa Thuận Cấp phép API

Thỏa Thuận Khách Hàng này (dưới đây gọi là "Thỏa Thuận") quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web CREX24 (sau đây gọi là "Điều Khoản Dịch Vụ"), có thể truy cập tại https://crex24.com (sau đây gọi là "Trang Web"). Trước khi sử dụng Trang Web, một người (sau đây gọi là "Khách hàng") phải đọc, đồng ý và chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu Khách hàng không chấp nhận các điều khoản của Thỏa Thuận này và sẽ không chấp nhận bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa Thuận này, họ nên ngừng sử dụng Trang Web ngay lập tức.

Thoả thuận cấp phép API (sau đây gọi là "Thỏa thuận") xác định quyền truy cập của Khách hàng (sau đây gọi là "Người được cấp phép") đối với các API, dữ liệu và tài liệu được cung cấp và cấp phép bởi CREX24. Bằng cách sử dụng các API của CREX24, Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận, họ không thể sử dụng API.

Các API được bảo vệ bởi bản quyền và các thỏa thuận bản quyền quốc tế, cũng như các luật sở hữu trí tuệ khác.

1. Điều khoản chung

1.1 Một "giao diện lập trình ứng dụng" hoặc "API" là tập hợp các thư viện, công cụ, mã nguồn mẫu, các tài liệu được xuất bản và tài liệu đã được phát triển bởi CREX24. Theo ý riêng của mình, CREX24 có thể cung cấp cập nhật hoặc bổ sung API cho những Người được cấp phép.

1.2 Tài liệu này bao gồm (nhưng không bị giới hạn ở) tài liệu và tài liệu hướng dẫn của người lập trình và những thông tin khác cầ thiết để sử dụng các API.

2. Đang cấp phép

Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, CREX24 cấp cho Người được cấp phép một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không chuyển nhượng được (không có quyền cấp phép lại) để sử dụng các API chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của Người được cấp phép (để phát triển các ứng dụng để làm việc với các sản phẩm của CREX24).
Người được cấp phép không được phân phối, cấp phép hoặc chuyển giao các API cho bên thứ ba.

3. Các Quyền và Hạn Chế khác

3.1 Người được cấp phép chỉ có thể sao chép các API chỉ để sử dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

3.2 Kỹ thuật đảo ngược. Người được cấp phép không có quyền đối với mã nguồn API, ngoại trừ các quyền được trao cho Người được cấp phép theo Thỏa thuận này. Người được cấp phép không được phép xử lý, dịch ngược, sửa đổi hoặc tháo rời các API hoặc đưa các API vào một hình thức nộp chung chung, toàn bộ hoặc một phần, ngoại trừ được cho phép rõ ràng bởi Thỏa thuận này hoặc luật hiện hành.

3.3 Để sử dụng hiệu quả API, các công cụ phát triển bổ sung như trình biên soạn hoặc phần mềm khác ("Phần mềm Bên thứ ba") có thể được yêu cầu. Người được cấp phép chịu trách nhiệm về việc mua phần mềm này và các giấy phép cần thiết. CREX24 không có nghĩa vụ và không bảo đảm về việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba bởi Người được cấp phép.

3.4 Người được cấp phép không được phép cấp phép lại các quyền của họ theo Thỏa thuận này, trừ những trường hợp được nêu rõ trong Thỏa thuận này. Người được cấp phép không được sử dụng thương hiệu hoặc nhãn hiệu CREX24. CREX24 bảo lưu các quyền không được nêu rõ trong tài liệu này.

3.5 Người được cấp phép không thể có được quyền bằng sáng chế đối với các API hoặc ứng dụng được phát triển bằng API CREX24 hoặc API của các giấy phép API CREX24 khác để tạo, sử dụng hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc công nghệ nào.

4. Tài Sản

CREX24 sẽ bảo lưu quyền sở hữu, bao gồm tất cả các quyền đối với sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các API và bất kỳ thay đổi nào đối với nó. CREX24 có độc quyền đăng ký bất kỳ bằng sáng chế và bản quyền. Người được cấp phép công nhận rằng theo Thỏa thuận này Người được cấp phép không có quyền sở hữu đối với các API, chỉ có quyền hạn chế sử dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

5. Hỗ trợ

Hỗ Trợ Khách Hàng của CREX24 không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các API theo các điều khoản của Thỏa thuận này và không cung cấp bản cập nhật, sửa lỗi hay thay đổi API.

6. Bảo mật

6.1 Các API chứa thông tin có giá trị về công ty và bí mật thương mại thuộc về CREX24. Đây vẫn là tài sản của CREX24. Những Người được cấp phép được yêu cầu tránh tiết lộ thông tin này và tránh sử dụng trái phép các API.

6.2 Người được cấp phép sẽ không tiết lộ, quảng cáo hoặc xuất bản các điều khoản của Thỏa thuận này nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của CREX24. Bất kỳ thông cáo báo chí hoặc ấn phẩm nào liên quan đến Thỏa thuận này phải được xem xét trước và được chấp thuận bằng văn bản của CREX24.

7. Không có bảo hành

Các API và tài liệu được cung cấp "như hiện tại" mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. CREX24 không đảm bảo rằng các API và tài liệu phù hợp cho Người được cấp phép sử dụng và không có lỗi hoặc sai sót. Ngoài ra, CREX24 không đảm bảo quyền truy cập liên tục và không bị gián đoạn đối với các API và tài liệu và không bảo hành hoặc đại diện về kết quả sử dụng của chúng.

8. Trách Nhiệm Hữu Hạn

Người được cấp phép chịu trách nhiệm đầy đủ về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính hoặc mất dữ liệu do việc tải xuống hoặc sử dụng các API. CREX24 sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả (bao gồm, nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận, đình chỉ hoặc chấm dứt công việc, thất bại hoặc sự cố máy tính, mất thông tin hoặc bất kỳ thiệt hại khác, bao gồm cả thiệt hại về tài chính, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các API hoặc cung cấp hoặc thiếu cung cấp các dịch vụ hỗ trợ), ngay cả khi CREX24 đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

9. Bồi thường

Người được cấp phép không được giữ CREX24, khách hàng, nhà cung cấp hoặc các đối tác và nhân viên khác chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, chi phí pháp lý hợp lý phát sinh từ việc sử dụng các API.

10. Điều Khoản và Chấm Dứt Hợp Đồng

10.1 Trong trường hợp Người được cấp phép không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, họ sẽ chịu trách nhiệm đối với CREX24 đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm các điều khoản.

10.2 Khi chấm dứt Thoả thuận này, Người được cấp phép sẽ chấm dứt ngay việc sử dụng các API, xóa tất cả các bản sao của API và tài liệu hoặc trả lại cho CREX24.

10.3 CREX24 có quyền xác minh sự tuân thủ của Người được cấp phép với các điều khoản của Thỏa thuận. Người được cấp phép, theo yêu cầu của CREX24, có nghĩa vụ tạo thuận lợi cho việc này.

11. Hỗn hợp

11.1 Việc vi phạm hoặc không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.

11.2 CREX24 có quyền đình chỉ (hoặc chấm dứt), theo ý riêng của mình và không có thông báo, việc Người được cấp phép truy cập vào Dịch vụ trong trường hợp các điều khoản của Thỏa Thuận này bị vi phạm.

Bằng cách cài đặt, sao chép hoặc sử dụng các API của CREX24, Người được cấp phép thừa nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều kiện nêu trên.

Chúng tôi dùng cookie để tăng cường tính dễ dùng của trang web và để phân tích lưu lượng, cũng như vì mục đích bảo mật và marketing. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie.