Chính Sách Bảo Mật

Quy Định Chung

Chính Sách Bảo Mật này (dưới đây gọi là "Chính sách") chi phối việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng dịch vụ CREX24 (sau đây gọi là "Dịch vụ"). Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Khách hàng (sau đây gọi là "Khách hàng") tự động đồng ý với các điều khoản của Chính sách này.

Chính sách này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào theo quyết định của Cục Quản lý Dịch vụ. Khách hàng phải theo dõi độc lập các thay đổi của Chính sách trên trang web của CREX24 tại https://crex24.com (sau đây gọi là "Trang web"). Phiên bản sửa đổi của Chính sách sẽ có hiệu lực ngay sau khi nó được công bố trên Trang web.

Tiếp nhận và sử dụng thông tin về Khách hàng

Với mục đích đăng ký và có quyền truy cập vào các dịch vụ, Khách hàng sẽ hoàn thành thủ tục xác minh và cung cấp cho Dịch vụ thông tin cá nhân (sau đây gọi là "Thông tin Cá nhân"), bao gồm địa chỉ e-mail và ảnh tài liệu nhận dạng của họ (hộ chiếu).

Với mục đích quản trị khi chạy Dịch vụ, dữ liệu thống kê ẩn danh sau đây được thu thập trên Người dùng:
  • thông tin về trình duyệt và hệ điều hành;
  • Địa chỉ IP;
  • Địa chỉ URL;
  • các dữ liệu thống kê khác liên quan đến việc sử dụng Trang web.

Xóa hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng nên liên hệ với nhóm Hỗ Trợ Khách Hàng để sửa đổi Thông Tin Cá Nhân được cung cấp.

Dịch vụ sẽ lưu trữ thông tin Cá Nhân của Khách Hàng cho đến khi tài khoản của Khách Hàng bị xóa. Để xóa tài khoản, Khách Hàng nên liên hệ với nhóm Hỗ Trợ Khách Hàng.

Dịch vụ có thể lưu trữ dữ liệu của Khách Hàng để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và giải quyết tranh chấp.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Khách Hàng có thể được tiết lộ cho bên thứ ba, theo yêu cầu của pháp luật, chỉ theo lệnh của tòa án, theo yêu cầu của cơ quan thi hành luật pháp hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Cookie

Dịch vụ sử dụng cookie để cải thiện các dịch vụ mà nó cung cấp. Khách hàng có thể tắt cookie trong cài đặt trình duyệt nhưng điều này làm cho Dịch vụ hoạt động không đúng.

Các liên kết đến nguồn của bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các liên kết như vậy. Khách hàng nên xem xét Chính Sách Bảo Mật của các trang web bên thứ ba một cách độc lập.

Bảo vệ Thông Tin Cá Nhân

Dịch Vụ sử dụng công nghệ mã hóa và lưu trữ chuẩn và thực hiện mọi nỗ lực để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. Tuy nhiên, không có phương tiện nào trong việc chuyển và lưu trữ dữ liệu qua Internet có thể bảo đảm bảo mật dữ liệu hoàn toàn.

Liên hệ

Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ Nhóm Hỗ Trợ Khách Hàng của Dịch vụ.