Chính sách Quyền riêng tư

Điều khoản chung

Chính sách Quyền riêng tư này (dưới đây gọi là "Chính sách") chi phối việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng dịch vụ CREX24 (sau đây gọi là "Dịch vụ"). Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Khách hàng (sau đây gọi là "Khách hàng") tự động đồng ý với các điều khoản của Chính sách này.

Chính sách này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào theo quyết định của Phòng Quản trị Dịch vụ. Khách hàng phải theo dõi độc lập các thay đổi của Chính sách trên trang web của CREX24 tại https://crex24.com (sau đây gọi là "Trang web"). Phiên bản sửa đổi của Chính sách sẽ có hiệu lực ngay sau khi nó được công bố trên Trang web.

Tiếp nhận và sử dụng thông tin về Khách hàng

Khi đăng ký Dịch vụ và/hoặc để nhận những dịch vụ nhất định từ Dịch vụ, Khách hàng có thể được yêu cầu hoàn tất quy trình xác minh. Theo yêu cầu của Dịch vụ này, Khách hàng buộc phải cung cấp những dữ liệu cá nhân nhất định (sau đây gọi là "Thông tin Cá nhân") cho Dịch vụ. Bạn có thể xem danh sách các giấy tờ được yêu cầu ở https://crex24.com/settings/verification.

Ngoài ra, Dịch vụ còn có thể tự động thu thập những thông tin nhất định, chẳng hạn như địa chỉ IP của Khách hàng, bất kỳ thông tin nào về thiết bị của Khách hàng, ID quảng cáo, dữ liệu hệ điều hành, dữ liệu địa lý bằng GPS, tùy chọn và cài đặt khi sử dụng Dịch vụ, phân tích sử dụng Dịch vụ cùng bất kỳ thông tin nào khác có thể được yêu cầu để cải tiến Dịch vụ.

Tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng

Thông tin về Khách hàng chỉ được chuyển qua cho các bên thứ ba trong những trường hợp được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Dịch vụ có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào thu thập được về khách hàng hoặc được khách hàng tự nguyện cung cấp nếu Dịch vụ nhận được một yêu cầu chính thức từ một nhà nước cụ thể và/hoặc một yêu cầu chính thức từ cảnh sát để thúc đẩy một quá trình pháp lý.

Dịch vụ có quyền tiết lộ thông tin về Khách hàng nếu cần thiết để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, bảo vệ quyền và lợi ích của những khách hàng khác hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của Dịch vụ.

Dịch vụ có quyền cung cấp thông tin về Khách hàng cho một nhà cung cấp và đối tác dịch vụ tin tưởng nếu cần thiết.

Dịch vụ có thể chuyển thông tin về Khách hàng cho các nhà quảng cáo và nền tảng phân tích.

Xóa hoặc sửa đổi Thông tin Cá nhân

Khách hàng nên liên hệ với nhóm Hỗ trợ Khách hàng để sửa đổi Thông tin Cá nhân đã cung cấp.

Dịch vụ sẽ lưu trữ Thông tin Cá nhân của Khách hàng cho đến khi tài khoản của Khách hàng bị xóa. Để xóa tài khoản, Khách hàng nên liên hệ với nhóm Hỗ trợ Khách hàng.

Dịch vụ có thể lưu trữ dữ liệu của Khách hàng để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và giải quyết tranh chấp.

Đường dẫn đến tài nguyên bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba. Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các đường dẫn như vậy. Khách hàng nên xem xét Chính sách Quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba một cách độc lập.

Chính sách Quyền riêng tư của dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: https://appodeal.com/privacy-policy

Cookie

Dịch vụ sử dụng cookie để cải thiện các dịch vụ mà Dịch vụ cung cấp. Khách hàng có thể tắt cookie trong cài đặt trình duyệt nhưng điều này làm cho Dịch vụ hoạt động không đúng.

Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Dịch vụ dùng công nghệ mã hóa và lưu trữ dữ liệu tiêu chuẩn cũng như nỗ lực hết sức bảo vệ Thông tin Cá nhân của Khách hàng. Tuy nhiên, không có phương thức chuyển giao và lưu trữ dữ liệu nào trên Internet có thể bảo đảm bảo mật dữ liệu tuyệt đối.

Liên hệ

Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chính sách này, hãy liên hệ Nhóm Hỗ trợ Khách hàng của Dịch vụ.

Chúng tôi dùng cookie để tăng cường tính dễ dùng của trang web và để phân tích lưu lượng, cũng như vì mục đích bảo mật và marketing. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie.