Chính sách AML

Chính Sách Chống Rửa Tiền (Chính Sách AML)

Rửa tiền là sự ngụy trang của một nguồn quỹ bất hợp pháp bằng cách chuyển đổi nó thành tiền mặt hoặc đầu tư có vẻ hợp pháp.

Điều khoản chung

Chính Sách Chống Rửa Tiền (sau đây gọi là "Chính Sách AML") nêu ra các thủ tục và cơ chế được sử dụng bởi CREX24 nhằm mục đích ngăn ngừa rửa tiền. CREX24 tuân thủ các chính sách sau:
 • không tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh với bọn tội phạm và/hoặc khủng bố;
 • không xử lý giao dịch là kết quả của hoạt động hình sự và/hoặc khủng bố;
 • không tạo điều kiện cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các hoạt động hình sự và/hoặc khủng bố;

Thủ Tục Xác Minh

CREX24 sẽ thiết lập các thủ tục riêng của mình để xác định việc tuân thủ các tiêu chuẩn về chống rửa tiền và chính sách Biết Khách Hàng Của Bạn.

Các Khách hàng của CREX24 hoàn thành thủ tục xác minh (họ phải cung cấp tài liệu nhận dạng do nhà nước cấp: hộ chiếu hoặc thẻ căn cước). CREX24 có quyền thu thập thông tin định danh của Khách hàng cho các mục đích Chính sách AML. Thông tin này được xử lý và lưu giữ nghiêm ngặt theo Chính sách Bảo mật của CREX24.

CREX24 cũng có thể yêu cầu một tài liệu thứ hai để định danh Khách hàng: một bản kê khai ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích không quá 3 tháng, bao gồm họ tên đầy đủ của Khách hàng và địa chỉ thực.

CREX24 sẽ xác minh tính xác thực của các tài liệu và thông tin được cung cấp bởi Khách hàng và có quyền yêu cầu thông tin bổ sung về những Khách hàng được xác định là nguy hiểm hoặc đáng ngờ.

Nếu thông tin định danh của Khách hàng đã bị thay đổi hoặc hoạt động của họ có vẻ đáng nghi ngờ, CREX24 có quyền yêu cầu các tài liệu cập nhật từ Khách hàng, ngay cả khi các tài liệu này đã được xác thực trước đây.

Nhân Viên Chống Rửa tiền

Nhân Viên Chống Rửa tiền là nhân viên của CREX24 có trách nhiệm đảm việc bảo tuân thủ Chính sách AML, chẳng hạn như:
 • sự thu thập thông tin nhận dạng của Khách Hàng;
 • thiết lập và cập nhật các chính sách và thủ tục nội bộ để tạo, rà soát, trình và lưu trữ tất cả các báo cáo theo yêu cầu của pháp luật hiện hành;
 • giám sát giao dịch và phân tích bất kỳ sự sai lệch đáng kể nào từ các hoạt động thông thường của Khách Hàng;
 • việc giới thiệu một hệ thống quản lý hồ sơ để lưu trữ và truy xuất tài liệu, hồ sơ, mẫu đơn và nhật ký;
 • thường xuyên cập nhật các đánh giá rủi ro.

Một Nhân Viên Chống Rửa Tiền có quyền tham gia với các cơ quan thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Giám Sát Giao Dịch

Việc giám sát các giao dịch của Khách Hàng và phân tích các dữ liệu thu được cũng là một công cụ để đánh giá rủi ro và phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Nếu nghi ngờ rửa tiền thì CREX24 sẽ giám sát tất cả các giao dịch và có quyền:
 • báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật liên quan;
 • yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin và tài liệu bổ sung;
 • đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản của Khách Hàng.

Danh sách ở trên không toàn diện. Nhân Viên Tuân thủ Chính sách AML theo dõi các giao dịch của Khách Hàng hàng ngày để xác định liệu có báo cáo và xem có nghi ngờ nào về họ.

Đánh giá rủi ro

Theo các yêu cầu quốc tế, CREX24 áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Do đó, các biện pháp nhằm ngăn ngừa rửa tiền và tài trợ cho khủng bố tương xứng với những rủi ro đã được xác định, cho phép các nguồn lực được thực hiện có hiệu quả. Các nguồn lực được sử dụng trên cơ sở ưu tiên; chú ý lớn nhất thì những rủi ro cũng lớn nhất.

Chúng tôi dùng cookie để tăng cường tính dễ dùng của trang web và để phân tích lưu lượng, cũng như vì mục đích bảo mật và marketing. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie.