API Lisans Sözleşmesi

Bu Müşteri Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), https://crex24.com adresinden erişilebilen CREX24 web sitesinin (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) kullanım şartlarını ve koşullarını (bundan sonra "Hizmet Şartları" olarak anılacaktır) belirtir. Web sitesini kullanmadan önce, gerçek kişiler (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır), bu Hizmet Koşullarını okumalı ve kabul etmelidir. Müşteriler, bu Sözleşmenin koşullarını kabul etmiyorlarsa ve bu Sözleşmenin tüm şartlarına tabi olmayı kabul etmiyorlarsa, Web Sitesini kullanmayı hemen bırakmaları gerekmektedir.

Bu API lisans sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), CREX24 tarafından sağlanan ve lisanslanan API'ler, veriler ve belgeler üzerinde Müşterilerin (bundan böyle "Ruhsat Sahipleri" olarak anılacaktır) erişim haklarını tanımlar. CREX24 API'lerini kullanarak müşteriler Sözleşme şartlarını yerine getirmekle mükelleftir. Müşterildf, Sözleşme şartlarını kabul etmedikleri takdirde API'leri kullanamazlar.

API'ler, telif hakkı ve uluslararası telif hakkı sözleşmeleri ile diğer fikri mülkiyet yasalarınca korunmaktadır.

1. Genel Hükümler

1.1 Bir "programlama uygulama arabirimi" veya "API", CREX24 tarafından geliştirilen kütüphaneler, araçlar, örnek kaynak kodları, yayınlanmış spesifikasyonlar ve belgeler dizesidir. CREX24 kendi takdirine bağlı olacak şekilde Ruhsat Sahiplerine güncelleme veya API eklemeleri sağlayabilir.

1.2 Belgeleme, API'lerın kullanımı için gerekli olan programlayıcı el kitabı, materyal ve diğer bilgileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

2. Lisans

Bu Sözleşmenin şartlarına göre CREX24, Ruhsat Sahiplerine yalnızca kişisel kullanımları için API'leri kullanma hakkı (alt lisans verme hakkı olmaksızın) olan sınırlı, özel olmayan ve devredilemez bir lisans verir (uygulamaların CREX24 ürünleriyle çalışması için) .
Ruhsat Sahipleri, API'leri üçüncü kişilere dağıtamaz, lisanslayamaz veya aktaramaz.

3. Diğer Haklar ve Sınırlamalar

3.1 Ruhsat Sahipleri, API'leri yalnızca bu Sözleşme şartları uyarınca kullanmak üzere kopyalayabilirler.

3.2 Tersine mühendislik.Ruhsat Sahipleri, bu Sözleşme ile ruhsat sahiplerine açıkça verilen haklar haricinde, API kaynak kodu üzerinde hiçbir hakları yoktur. Ruhsat Sahipleri, işbu Sözleşme veya yürürlükte olan yasalar tarafından açıkça izin verilmedikçe, API'leri işleme koyamaz, dağıtamaz, değiştiremez veya parçalamayarakk veya API'leri genel kabul görmüş bir gönderme şekliyle tamamen veya kısmen alma yetkisine sahip değildir.

3.3 API'nin etkin kullanımı için, bir derleyici veya diğer yazılımlar gibi ilave geliştirme araçları ("Üçüncü Taraf Yazılımı") gerekebilir. Ruhsat Sahipleri, bu yazılımın ve gerekli lisansların satın alınmasından tamamen sorumludur. CREX24, Ruhsat Sahiplerinin üçüncü şahıslara ait yazılımların kullanımıyla ilgili herhangi bir yükümlülük altında değildir ve hiçbir garanti vermemektedir.

3.4 Ruhsat Sahibi, işbu Sözleşmede açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere, bu Sözleşme kapsamında haklarını kullanarak alt lisans verme hakkına sahip değildir. Ruhsat Sahibi, CREX24 ticari markalarını veya adlarını kullanamaz. CREX24 burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklı tutar.

3.5 Ruhsat Sahipleri, herhangi bir ürün veya teknolojiyi geliştirmek, kullanmak veya satmak için CREX24 APİ'lerini veya diğer CREX24 APİ Ruhsat Sahiplerini tarafından geliştirilen API'ler veya uygulamalar için patent hakkı talep edemezler.

4. Sahiplik

CREX24 patent ve telif haklarına, ticari sırlara, ticari markalara ve diğer fikri mülkiyet hakları ile API'lera yapılan her türlü değişiklik hakkı dahil olmak üzere tüm mülkiyet haklarını saklı tutar. CREX24 herhangi bir patent ve telif hakkı kaydını alma hakkına sahiptir. Ruhsat Sahipleri, işbu Sözleşme uyarınca Ruhsat Sahiplerinin API'ler üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmadığını, yalnızca bu Sözleşmenin koşulları uyarınca kısıtlı kullanım hakkına sahip olduğunu kabul eder.

5. Destek

CREX24 Müşteri Destek Servisi, bu Sözleşme şartları uyarınca API'ler için teknik destek ve güncelleme sağlamaz, hata onarımı veya API değişikliği sağlamaz.

6. Gizlilik

6.1 API'ler şirket hakkında ve CREX24'e ait ticari sırlar hakkında değerli bilgiler içerir. Bunlar CREX24'in mülkiyetindedir. Ruhsat Sahipleri bu bilgilerin ifşa edilmesini önlemek ve API'lerin yetkisiz kullanımından kaçınmaları gerekmektedir.

6.2 Ruhsat Sahipleri, CREX24'un önceden yazılı izni olmaksızın bu Sözleşmenin koşullarını ifşa etmemeli, reklamını yapmamalı veya yayınlamamalıdır. Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir basın açıklaması veya yayın, CREX24 tarafından önceden incelenmek ve yazılı onay alınmak zorundadır.

7. Garanti yok

API'ler ve Belgelemeler herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. CREX24, API'ların ve Belgelemelerin Ruhsat Sahipleri kullanımına uygun olduğunu ve kusur ve hatalar içermeyeceğini garanti etmez. Buna ilave olarak, CREX24, API'lere ve dokümantasyonlara sürekli ve kesintisiz erişim sağlanmasını garanti etmez ve bunların kullanımı ile ilgili herhangi bir garanti veya beyanda bulunmaz.

8. Sorumlulukların Sınırlandırılması

Ruhsat Sahipleri, bilgisayar sistemindeki herhangi bir sorun veya API'lerın indirilmesinden veya kullanılmasından kaynaklanan veri kaybından tamamen sorumludurlar. CREX24, işbu Sözleşmede öngörülmeyen herhangi bir kayıp, işin feshi veya askıya alınması, bilgisayarın arızalanması veya bozulması, veri kaybı veya maddi tazminat da dahil olmak üzere diğer sounlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir özel, rastlantısal ve sonuçta ortaya çıkan sorunlardan sorumlu olmayacaktır; CREX24'e bu tür bir sorun olasılığı bildirilmiş olsa dahi, API'lerın kullanımı veya yetersizliği veya destek hizmetlerinin sağlanması veya eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilir.

9. Tazminat

Ruhsat Sahipleri, CREX24'ü, müşterilerini, tedarikçilerini veya diğer iş ortaklarının ve çalışanlarını, API'lerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp, talep ve geçerli yasal komisyonlardan sorumlu tutmamalıdır.

10. Anlaşma Süresi ve Son Kullanım Süresi

10.1 Ruhsat Sahiplerinin bu Sözleşmenin koşullarından herhangi birine uymaması durumunda ve koşulların ihlalinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarar için CREX24 tarafından sorumlu tutulacaklardır.

10.2 Bu Sözleşmenin feshi üzerine, Ruhsat Sahipleri, APİ'lerin kullanımını derhal bırakmalı, API'lerin ve belgelerin tüm kopyalarını silmeli veya CREX24'e iade etmelidirler.

10.3 CREX24, Ruhsat Sahiplerinin Sözleşme şartlarına uyumunu doğrulama hakkına sahiptir. Ruhsat Sahipleri, CREX24'ün talebi üzerine bunu kolaylaştırmakla yükümlüdürler.

11. Çeşitli

11.1 Bu Sözleşmenin koşullarına uymamak veya ihlal etmek, sözleşmenin feshine neden olacaktır.

11.2 CREX24, Sözleşmenin koşullarının ihlal edilmesi halinde Ruhsat Sahiplerinin Servise erişimini kendi takdirine bağlı olarak ve bildirim olmaksızın askıya alma (veya feshetme) hakkına sahiptir.

Ruhsat Sahipleri, CREX24 API'lerini kurarak, kopyalayarak veya başka şekillerde kullanarak yukarıda belirtilen koşulları okuduğunu, anlaştığını ve kabul ettiğini kabul ettiğini beyan eder.

Web sitemizin kullanılabilirliğini iyileştirmek ve trafiği analiz etmek ve ayrıca güvenlik ve pazarlama amaçları için çerezleri kullanıyoruz. Çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinin.