Kasunduan sa Paglilisensya ng API

Itinatakda ng Kasunduan sa Customer na ito (na mula rito, ang "Kasunduan) ang mga tuntunin at kundisyon sa paggamit ng website ng CREX24 (mula rito, ang "Mga Tuntunin ng Paggamit"), na maa-access sa https://crex24.com (mula rito, ang "Website"). Bago gamitin ang Website, dapat basahin ng natural na tao (mula rito, ang "Customer") ang Tuntunin ng Paggamit, at dapat niyang sang-ayunan at tanggapin ang mga ito. Kung hindi tatanggapin ng Customer ang mga tuntunin ng Kasunduang ito at hindi niya tatanggaping sumunod sa mga tuntunin ng Kasunduan na ito, dapat niyang ihinto kaagad ang paggamit ng Website.

Tinutukoy ng kasunduan sa paglilisensya ng API na ito (mula rito ay tatawaging "Kasunduan") ang mga karapatan sa pag-access ng Customer (mula rito ay tatawaging "Licensee") sa mga API, data, at dokumentasyong ibinibigay at inililisensya ng CREX24. Sa pamamagitan ng paggammit ng mga CREX24 API, obligado ang Customer na sumunod sa mga tuntunin ng Kasunduan na ito. Kung hindi sang-ayon ang Customer sa mga tuntunin ng Kasunduan, hindi niya puwedeng gamitin ang mga API.

Ang mga API ay pinoprotektahan ng copyright at internasyonal na kasunduan sa copyright, pati na rin ng mga batas sa intelektwal na pag-aari.

1. Mga pangkalahatang probisyon

1.1 Ang "application programming interface" o "API" ay isang hanay ng mga library, tool, sample na source code, na-publish na impormasyon, at dokumentasyong ginawa ng CREX24. Sa sarili nitong pagpapasya, puwedeng magbigay ang CREX24 ng mga update o karagdagang API para sa Mga Licensee.

1.2 Ang dokumentasyon ay kinabibilangan ng (pero hindi limitado sa) manual, materyal, at iba pang impormasyong kinakailangan ng programmer para sa paggamit ng Mga API.

2. Paglilisensya

Alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, binibigyan ng CREX24 ang Licensee ng limitado, hindi eksklusibo, at hindi naililipat na lisensya (nang walang karapatang mag-sublicense) para gamitin ang mga API para lang sa personal na paggamit ng Licensee (para sa development ng mga app para gumana sa mga produkto ng CREX24).
Hindi puwedeng ipamahagi, ilisensya, o kung hindi naman ay ilipat ang mga API sa mga third party.

3. Iba pang Karapatan at Paghihigpit

3.1 Puwedeng kopyahin ng Licensee ang mga API kung para lang sa paggamit alinsunod ng mga tuntunin ng Kasunduang ito.

3.2 Pag-reverse engineer. Walang karapatan ang Licensee sa API source code maliban sa mga karapatang tuwirang ibinibigay ng Kasunduang ito sa Licensee. Walang karapatan ang Licensee na iproseso, i-decompile, baguhin, o i-disassemble ang mga API, o kung hindi naman ay ayusin ang mga API sa isang pangkalahatang tinatanggap na anyo ng pagsusumite, nang buo o ayon mga bahagi nito, maliban kung tuwirang pinapayagan sa Kasunduang ito o ng naaangkop na batas.

3.3 Para sa mahusay na paggamit ng API, posibleng kailangan ng mga karagdagang development tool tulad ng compiler o iba pang software (“Software ng Third-Party”). Nasa Licensee ang ganap na pananagutan para sa pagbili sa software na ito at sa mga kinakailangang licensya. Walang anumang obligasyon ang CREX24 pagdating sa software ng third-party at walang itong ginagarantiya sa paggamit ng Licensee dito.

3.4 Walang karapatan ang Licensee na i-sublicense ang kanilang mga karapatan alinsunod sa Kasunduan na ito, maliban sa mga sitwasyong tuwirang inilalahad sa Kasunduang ito. Hindi puwedeng gamitin ng Licensee ang mga trademark o trade name ng CREX24. Nakalaan sa CREX24 ang lahat ng karapatang hindi tuwirang ibinibigay dito.

3.5 Hindi makakakuha ang Licensee ng mga karapatan sa patent sa mga API o application na ginawa gamit ang CREX24 API o ang mga API ng iba pang licensee ng CREX24 API na gumawa, gumamit, o magbenta ng anumang produkto o teknolohiya.

4. Pag-aari

Nakalaan sa CREX24 ang mga karapatan sa pag-aari, kasama ang lahat ng karapatan sa mga patent, copyright, trade secret, trademark, at iba pang karapatan sa intelektwal na pag-aari sa mga API at anumang pagbabago mula rito. Mayroong eksklusibong karapatan ang CREX24 para iparehistro ang anumang patent at copyright. Kinikilala ng Licensee na alinsunod sa Kasunduang ito, walang karapatan sa pag-aari sa mga API ang Licensee, may karapatan lang ito sa limitadong paggamit alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduan na ito.

5. Suporta

Hindi nagbibigay ang CREX24 Customer Support ng teknikal na suporta para sa mga API alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduan na ito at hindi sila nagbibigay ng mga update, pagsasaayos ng bug, o pagbabago sa API.

6. Pagiging Kumpidensyal

6.1 Ang mga API ay may mahahalagang impormasyon tungkol sa kumpanya at commercial secret ng CREX24. Nananatiling pag-aari ng CREX24 ang mga ito. Inaatasan ng Mga Licensee na iwasan ang pagbubunyag ng impormasyong ito para maiwasan ang hindi awtorisadong paggamit ng mga API.

6.2 Hindi dapat ibunyag, i-advertise, o i-publish ng Licensee ang mga tuntunin ng Kasunduan na ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa CREX24. Ang anumang press release o publikasyong nauugnay sa Kasunduan na ito ay dapat sumailalim sa paunang pagsusuri at nakasulat na pag-apruba ng CREX24.

7. Walang warranty

Ang mga API at dokumentasyon ay ibinibigay nang "iyon mismo" nang walang anumang garantiya. Hindi ginagarantiya ng CREX24 na ang mga API at dokumentasyon ay naaangkop sa paggamit ng Licensee at walang depekto o error. Bukod pa rito, hindi ginagarantiya ng CREX24 ang tuloy-tuloy at walang pagkaantalang access sa mga API at dokumentasyon, at hindi nito ginagarantiya o kinakatawan ang mga resulta ng paggamit sa mga ito.

8. Limitasyon ng Sagutin

Ang Licensee ay may ganap na pananagutan para sa anumang pagkasira sa kanilang computer system o pagkawala ng data dahil sa pag-download o paggamit ng mga API. Ang CREX24 ay hindi mananagot para sa anumang espesyal, insidental, nagreresultang pinsala (kasama ang, pero hindi limitado sa, pagkawala ng mga kita, suspensyon o pagtatapos ng trabaho, pagpalya o pagkasira ng computer, pagkawala ng impormasyon o anumang iba pang pinsala, kasama ang mga pinsala sa pananalapi, dahil sa paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang mga API o ang probisyon o kawalan ng probisyon ng mga serbisyo sa suporta), kahit pa naabisuhan ang CREX24 tungkol sa posibilidad ng nasabing pinsala.

9. Pagbabayad-pinsala

Hindi dapat panagutin ng Licensee ang CREX24, ang mga customer, supplier, o iba pang partner at employee nito para sa anumang pagkawala, habol, o demand, at sa mga makatuwirang legal na bayarin dahil sa paggamit ng mga API.

10. Termino at Pagtatapos ng Kasunduan

10.1 Kung sakaling hindi magawa ng Licensee na sumunod sa anumang tuntunin ng Kasunduang ito, sila ay papanagutin ng CREX24 para sa anumang pagkawala o pagkasira dahil sa paglabag sa mga tuntunin.

10.2 Sa pagtatapos ng Kasunduang ito, dapat tapusin kaagad ng Licensee ang paggamit ng mga API, i-delete ang lahat ng kopya ng mga API at dokumentasyon o ibalik ang mga ito sa CREX24.

10.3 Magkakaroon ng karapatan ang CREX24 na i-verify ang pagsunod ng Licensee sa mga tuntunin ng Kasunduan. Ang Licensee, sa kahilingan ng CREX24, ay obligadong pangasiwaan ito.

11. Iba pa

11.1 Ang paglabag o hindi pagsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito ay magreresulta sa pagtatapos nito.

11.2 May karapatan ang CREX24 na suspindihin (o tapusin), sa sarili nitong pagpapasya at nang walang pag-abiso, ang access ng Licensee sa Serbisyo kung sakaling nalabag ang mga tuntunin ng Kasunduan.

Sa pamamagitan ng pag-install, pagkopya, o kung hindi naman ay paggamit ng mga API ng CREX24, kinikilala ng Licensee na nabasa, naunawaan, at sumasang-ayon sila sa mga kundisyong tinukoy sa itaas.

Gumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.