Kasunduan sa user

Itinatakda ng Kasunduan sa Customer na ito (na mula rito, ang "Kasunduan) ang mga tuntunin at kundisyon sa paggamit ng website ng CREX24 (mula rito, ang "Mga Tuntunin ng Paggamit"), na maa-access sa https://crex24.com (mula rito, ang "Website"). Bago gamitin ang Website, dapat basahin ng natural na tao (mula rito, ang "Customer") ang Tuntunin ng Paggamit, at dapat niyang sang-ayunan at tanggapin ang mga ito. Kung hindi tatanggapin ng Customer ang mga tuntunin ng Kasunduang ito at hindi niya tatanggaping sumunod sa mga tuntunin ng Kasunduan na ito, dapat niyang ihinto kaagad ang paggamit ng Website.

Nakalaan sa Administration ang karapatang baguhin ang Mga Tuntunin na ito sa sarili nitong pagpapasya. Nagkakaroon ng bisa ang bagong bersyon ng Kasunduan mula sa sandali ng pagkaka-publish sa website. Kinikilala ng User na dapat niyang pansariling subaybayan ang mga balita para malaman ang mga pinakabagong update. Ituturing na tinanggap ng mga user ang mga pagbabago kung patuloy nilang ginagamit ang Platform. Kung hindi sumansang-ayon ang isang User sa Mga Tuntuning ito, dapat niyang ihinto ang paggamit ng Website.

Pangkalahatang probisyon at mga kahulugan:

 • Ang CREX24 (mula rito ay tatawaging “ang Service”) ay isang online na platform para sa trading ng mga cryptocurrency (token, ico; mula rito ay tatawaging “Cryptocurrency”).
 • Ang Mga Сryptocurrency na available sa Serbisyo para sa trading ay idinagdag ayon sa mga kahilingan ng mga user. Hindi affliated ang Serbisyo sa Mga Cryptocurrency na inaalok para sa trading at wala itong anumang pananagutan para sa mga pagkilos ng mga ICO organizer, cryptocurrency developer, at entrepreneur at iba pang kinatawan ng komunidad sa cryptocurrency.
 • Sa pamamagitan ng pagpili ng instrumento sa trading, kinukumpirma ng user na alam at tinatanggap niya ang pananagutan para sa lahat ng nauugnay na panganib (pagbaba ng presyo ng Cryptocurrency, pag-delist ng Cryptocurrency ayon sa Patakaran sa Pag-delist at anumang iba pang panganib)
 • Ibinabalangkas ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ang mga tuntunin ng pag-access sa website at ang paggamit ng mga serbisyong ibinibigay ng Serbisyo.
 • Ang Serbisyo ay napapailalim sa mga probisyon ng Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito.
 • Ang Serbisyo ay nagbibigay ng patas na karapatan sa lahat ng User pero hindi nito ginagarantiya ang patas na kalidad ng koneksyon.

Access sa Serbisyo:

 • Sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa Serbisyo, sumasang-ayon ang Mga User na sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit at kinukumpirma nilang sila ay hindi bababa sa 18 taong gulang, at ang paggamit ng Serbisyong ito ay hindi ipinagbabawal sa kanilang tinitirhang bansa. Kinukumpirma rin ng Mga User na hindi nila pinaplanong magsagawa ng anumang ilegal na aktibidad sa pamamagitan ng paggamit sa Serbisyo.
 • Ginagarantiya ng Mga User na nagbigay sila ng totoo, tumpak, napapanahon, at kumpletong personal na impormasyon sa panahon ng pagpaparehistro at sumasang-ayon silang panatilihing updated ang impormasyon.
 • Dapat tiyakin ng mga User na ang mga detalye ng pagpaparehistro at access sa account nila ay napapanatiling kumpidensyal, at ang User ay ganap na may pananagutan sa lahat ng aktibidad sa kanilang account kasama ang mga pagkakompromiso sa seguridad at hindi awtorisadong access.
 • Sang-ayon ang Mga User na abisuhan sa napapanahong paraan ang Serbisyo tungkol sa anumang hindi awtorisadong paggamit ng account.

Pagkakasuspinde ng Access:

 • Kung sakaling ang Serbisyo ay may mapaghihinalaang ilegal na aktibidad sa isang account o kung maghihinala itong nakompromiso ang account ng isang User o kung maghihinala itong lumabag ang isang User sa alinman sa Mga Tuntunin ng Paggamit, pansamantalang sususpindihin ang pinag-uusapang account. Dapat makipag-ugnayan ang User sa Customer Support Team para i-restore ang access.
 • Sususpindihin ang account ng isang User, nang walang kaparatang maibalik ang access sa account, kung mapapatunayang may ginawa ang User para magulo o maantala ang pagpapatakbo ng Serbisyo.

Mga Ugnayan sa Third Party:

 • Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kasunduang ito, ginagarantiya ng Mga User na sila ang mga may karapatang may-ari at may karapatan silang gamitin ang lahat ng pera at Cryptocurrency.
 • Ang mga User na nakikipag-trade gamit ang mga third party na pondo ay may ganap na pananagutan sa third party. Ang CREX24 ay walang kinikilingan at hindi mananagot sa anumang third party para sa mga pondo. Kung sakaling magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan, hindi ang Serbisyo ang mananagot na party.
 • Hindi magbibigay ang Serbisyo ng anumang impormasyon ng transaksyon sa anumang third party.
 • Hindi tatanggap ang Serbisyo ng anumang kahilingan o claim ng third party para suspindihin ang anumang account.

Babala sa panganib:

Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, inaako ng Mga User ang pananagutan para sa anumang pagkawala dahil sa paggamit ng Serbisyo.

Intelektwal na Pag-aari:

Ang lahat ng materyal na na-publish sa Site, pati na rin ang Serbisyo at iba pang serbisyong ibinibigay ng Site, ay pag-aari ng Serbisyo at hindi magagamit para sa pag-publish, pamamahagi, pagpaparami.

Disclaimer:

 • Ang Serbisyo ay ibibigay sa "iyon mismo" na batayan. Isasagawa ng Serbisyo ang lahat ng pagsisikap para tiyakin ang maayos na pagpapatakbo ng Serbisyo. Gayunpaman, hindi nito ginagarantiya na hindi magkakaroon ng mga teknikal na isyu na posibleng humantong sa ganap o parsyal na pagsuspinde ng Serbisyo.
 • Hindi mananagot ang Serbisyo sa Mga User para sa anumang pinsalang makukuha ng Mga User kahit pa naidulog nang maaga sa Serbisyo ang tungkol mga nasabing pinsala. Ang Serbisyo ay hindi mananagot sa Mga User para sa anumang lalabas na data sa anumang third party tungkol sa mga aktibidad sa Mga User kung sakaling magkaroon ng pagkakompromiso ng seguridad.
 • Hindi mananagot ang Serbisyo para sa anumang isyu dahil sa pagkaantala o pagkawala ng connectivity, kasama ang mga pagkaantala sa pandaigdigang internet network o mula sa hindi makokontrol na kaganapan.

Karagdagan:

Tumatakbo ang serbisyo sa lahat ng bansa maliban sa USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Israel, South Korea, China, UAE, Singapore, Hong Kong, Japan, Switzerland, Norway at sa European Union.

Mga Contact:

Kung sakaling magkaroon ng anumang problema, alitan, o hindi pagkakaunawaan, makipag-ugnayan sa Customer Support Team ng Serbisyo.

Gumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.