Patakaran sa Privacy

Mga pangkalahatang probisyon

Napapailalim sa Patakaran sa Privacy na ito (mula rito ay tatawaging "Patakaran") ang pangongolekta, pagpoproseso, at paggamit ng personal na impormasyon ng mga user ng serbisyo ng CREX24 (mula rito ay tatawaging "Serbisyo"). Sa pamamagitan ng paggamit sa Serbisyo, awtomatikong sumasang-ayon ang Customer (mula rito ay tatawaging "Customer") sa mga tuntunin ng Patakarang ito.

Puwedeng baguhin ang Patakarang ito anumang oras sa pagpapasya ng Administration ng Serbisyo. Dapat ay pansariling subaybayan ng Customer ang mga pagbabago sa Patakaran sa website ng CREX24 sa https://crex24.com (mula rito ay tatawaging "Website"). Ang nirebisang bersyon ng Patakaran ay magkakaroon kaagad ng bisa pagkatapos itong ma-publish sa Website.

Pagtanggap at paggamit ng impormasyon mula sa Mga Customer

Para sa layunin ng pagpaparehistro at pagkakaroon ng access sa mga serbisyo, dapat kumumpleto ang Customer ng pamamaraan sa pag-verify at bigyan ang Serbisyo ng personal na impormasyon (mula rito ay tatawaging "Personal na Impormasyon"), kasama ang e-mail address at larawan ng dokumento ng kanilang pagkakakilanlan (pasaporte).

Para sa mga pang-administratibong layunin kapag pinapatakbo ang Serbisyo, kinokolekta ang sumusunod na naka-anonymous na data ng istatistika sa Mga User:
  • impormasyon tungkol sa browser at operating system;
  • IP address;
  • URL address;
  • iba pang istatistikal na data na nauugnay sa paggamit ng Website.

I-delete o baguhin ang Personal na Impormasyon

Dapat makipag-ugnayan ang Mga Customer sa Customer Support team para baguhin ang ibinigay na Personal na Impormasyon.

Iso-store ng Serbisyo ang Personal na impormasyon ng Customer hanggang sa i-delete ang account ng Customer. Para i-delete ang account, dapat makipag-ugnayan ang Customer sa Customer Support team.

Ang Serbisyo ay posibleng mag-store ng data ng Customer para sa katuparan ng mga legal na obligasyon at paglutas ng hindi pagkakaunawaan.

Pagbubunyag ng personal na impormasyon

Posibleng ibunyag sa mga third party ang personal na impormasyon ng Customer, gaya ng iniaatas ng batas, sa pamamagitan lang ng court order, at sa kahilingan ng tagapatupad ng batas at iba pang ahensya ng pamahalaan.

Cookie

Gumagamit ng cookies ang Serbisyo para pahusayin ang mga serbisyong ibinibigay nito. Puwedeng i-disable ng Mga Customer ang cookies sa mga setting ng browser pero magdudulot ito sa maling pagtakbo ng Serbisyo.

Mga link sa mga resource ng third-party

Ang Serbisyo ay posibleng may mga link sa mga website ng third-party. Ang Serbisyo ay hindi magkakaroon ng pananagutan sa paggamit ng mga ganitong link. Dapat ay hiwalay na suriin ng Customer ang Patakaran sa Privacy ng mga website ng third-party.

Proteksyon ng Personal na Impormasyon

Ang Serbisyo ay gumagamit ng karaniwang teknolohiya sa pag-encrypt at storage at nagsisikap na protekatahan ang Personal na Data ng Mga Customer. Gayumpaman, wala sa mga paraan ng paglipat at pag-store ng data sa Internet ang makakapaggarantiya ng ganap na seguridad ng data.

Mga Contact

Kung sakaling magkaroon ng anumang isyung nauugnay sa Patakarang ito, makipag-ugnayan sa Customer Support Team ng Serbisyo.