Patakaran sa Privacy

Mga pangkalahatang probisyon

Napapailalim sa Patakaran sa Privacy na ito (mula rito ay tatawaging "Patakaran") ang pangongolekta, pagpoproseso, at paggamit ng personal na impormasyon ng mga user ng serbisyo ng CREX24 (mula rito ay tatawaging "Serbisyo"). Sa pamamagitan ng paggamit sa Serbisyo, awtomatikong sumasang-ayon ang Customer (mula rito ay tatawaging "Customer") sa mga tuntunin ng Patakarang ito.

Puwedeng baguhin ang Patakarang ito anumang oras sa pagpapasya ng Administration ng Serbisyo. Dapat ay pansariling subaybayan ng Customer ang mga pagbabago sa Patakaran sa website ng CREX24 sa https://crex24.com (mula rito ay tatawaging "Website"). Ang nirebisang bersyon ng Patakaran ay magkakaroon kaagad ng bisa pagkatapos itong ma-publish sa Website.

Pagtanggap at paggamit ng impormasyon mula sa Mga Customer

Kapag magpaparehistro sa Serbisyo at/o upang makatanggap ng mga partikular na serbisyo mula sa Serbisyo, maaaring hilingin sa Customer na magkumpleto ng isang proseso ng verification. Alinsunod sa kahingiang ito ng Serbisyo, obligado ang Customer na magbigay ng mga partikular na personal data (mula rito ay "Personal na Impormasyon") sa Serbisyo. Makakakita ng listahan ng mga kinakailangang dokumento sa https://crex24.com/settings/verification.

Dagdag pa, maaari ring awtomatikong mangolekta ang Serbisyo ng mga partikular na impormasyon, tulad ng IP address ng Customer, anumang impormasyon tungkol sa mga device, advertising ID, operating system data, geographic location batay sa GPS, mga kagustuhan at mga setting ng Customer habang ginagamit ang Serbisyo, analytics ng paggamit ng Serbisyo, at anumang iba pang impormasyon na maaaring kailanganin upang makatulong sa pagpapahusay ng Serbisyo.

Pagsisiwalat ng personal na impormasyon ng mga Customer

Maaari lamang magpasa ang impormasyon tungkol sa Customer sa mga ikatlong partido sa mga kalagayang tinukoy sa Patakaran sa Pagkapribado na ito.

May karapatan ang Serbisyo na isiwalat ang anumang impormasyong nakolekta tungkol sa customer o boluntaryo nilang ibinigay kapag nakatanggap ito ng opisyal na ulat mula sa isang partikular na estado at/o opisyal na kahilingan mula sa pulisya para maisagawa ang isang legal na proseso.

Inilalaan ng Serbisyo ang karapatang magsiwalat ng impormasyon tungkol sa Customer kung kinakailangan ito upang mapigilan ang mga gawaing panloloko, protektahan ang mga karapatan at interes ng iba pang customer, o protektahan ang mga karapatan at interes ng Serbisyo.

Inilalaan ng Serbisyo ang karapatang magbigay ng impormasyon tungkol sa Customer sa mga pinagkakatiwalaan nitong service provider at partner kung kinakailangan.

Maaari ring magpasa ang Serbisyo ng impormasyon tungkol sa Customer sa mga advertiser at analytical platform.

Pagbubura o pagbabago ng Personal na Impormasyon

Dapat makipag-ugnayan ang Mga Customer sa Customer Support team para baguhin ang ibinigay na Personal na Impormasyon.

Iso-store ng Serbisyo ang Personal na impormasyon ng Customer hanggang sa i-delete ang account ng Customer. Para i-delete ang account, dapat makipag-ugnayan ang Customer sa Customer Support team.

Ang Serbisyo ay posibleng mag-store ng data ng Customer para sa katuparan ng mga legal na obligasyon at paglutas ng hindi pagkakaunawaan.

Mga link sa mga resource ng third-party

Ang Serbisyo ay posibleng may mga link sa mga website ng third-party. Ang Serbisyo ay hindi magkakaroon ng pananagutan sa paggamit ng mga ganitong link. Dapat ay hiwalay na suriin ng Customer ang Patakaran sa Privacy ng mga website ng third-party.

Patakaran sa Pagkapribado ng mga serbisyo ng ikatlong partido at mga nagbibigay ng serbisyo: https://appodeal.com/privacy-policy

Cookie

Gumagamit ng cookies ang Serbisyo para pahusayin ang mga serbisyong ibinibigay nito. Puwedeng i-disable ng Mga Customer ang cookies sa mga setting ng browser pero magdudulot ito sa maling pagtakbo ng Serbisyo.

Proteksyon ng Personal na Impormasyon

Gumagamit ang Serbisyo ng standard encryption at teknolohiya ng data storage at ginagawa nito ang lahat ng pagsisikap para protektahan ang Personal na Impormasyon ng mga Customer. Gayunpaman, walang paraan ng pagpapadala at pag-iimbak ng data sa internet ang makakagarantiya ng ganap na seguridad ng data.

Mga Contact

Kung sakaling magkaroon ng anumang isyung nauugnay sa Patakarang ito, makipag-ugnayan sa Customer Support Team ng Serbisyo.

Gumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.