Patakaran sa AML

Patakaran sa Anti-Money Laundering (Patakaran sa AML)

Ang money laundering ay ang pagkukubli sa ilegal na source ng mga pondo sa pamamagitan ng pag-convert dito sa cash o investment na mukhang lehitimo.

Mga pangkalahatang probisyon

Binabalangkas ng Patakaran sa Anti-money Laundering na ito (mula rito ay tatawaging "Patakaran sa AML") ang mga pamamaraan at mekanismong ginagamit ng CREX24 para sa layunin ng pag-iwas sa money laundering. Sumusunod ang CREX24 sa mga sumusunod na patakaran:
 • hindi pagpasok sa mga ugnayang pangnegosyo sa mga kriminal at/o terorista;
 • hindi pagpoproseso ng mga transaksyon na nagreresulta sa kriminal at/o pangteroristang aktibidad;
 • hindi pangangasiwa ng anumang transaksyong nauugnay sa kriminal at/o pangteroristang aktibidad;

Mga Pamamaraan sa Pag-verify

Itatalaga ng CREX24 ang sarili nitong mga pamamaraan para sa pagtukoy ng pagsunod sa mga pamantayan sa anti-money laundering at patakarang Know Your Customer (KYC).

Dapat kumpletuhin ng Mga Customer ng CREX24 ang isang pamamaraan sa pag-verify (dapat silang magbigay ng dokumento ng pagkakakilanlan na ibinigay ng estado: pasaporte o ID card). Nakalaan sa CREX24 ang karapatang kolektahin ang impormasyon sa pagkakakilanlan ng Mga Customer para sa mga layunin ng Patakaran sa AML. Ang impormasyong ito ay mahigpit na pinoproseso at sino-store alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng CREX24.

Posible ring humiling ang CREX24 ng pangalawang dokumento sa pagkakakilanlan ng Customer: isang bank statement o utility bill na hindi mas luma sa 3 buwan, kung saan kasama ang buong pangalan at kasalukuyang address ng Customer.

Ive-verify ng CREX24 ang pagiging tunay ng mga dokumento at impormasyong ibinigay ng Customer at nakalaan dito ang karapatang humiling ng karagdagang impormasyon sa Mga Customer na natukoy bilang mapanganib o kahina-hinala.

Kung nagbago ang impormasyon sa pagkakakilanlan ng Customer o kung mukhang kahina-hinala ang kanilang aktibidad, may karapatan ang CREX24 na hilingin ang mga pinakabagong dokumento sa Customer, kahit na-authenticate na sila dati.

Anti-Money Laundering Officer

Ang Anti-Money Laundering Officer ay isang empleyado ng CREX24 na responsable sa pagtitiyak sa pagsunod sa Patakaran ng AML, tulad ng:
 • kolesyon ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng Customer;
 • magtalaga at mag-update ng mga internal na patakaran at pamamaraan para sa paggawa, pagsusuri, pagsusumite, at pag-store ng lahat ng ulat na kinakailangan alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon;
 • pagsubaybay at pagsusuri ng mga transaksyon para sa anumang kapansin-pansing pagkakaiba sa mga karaniwang aktibidad ng Customer;
 • panimula sa system ng pamamahala ng mga record para sa pag-store at pagkuha ng mga dokumento, file, form, at log;
 • regular na i-update ang mga pagsusuri ng panganib.

May karapatan ang isang Anti-Money Laundering Officer na makipag-ugnayan sa mga ahensya sa pagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa pag-iwas sa money laundering, pagbibigay ng tulong-pinansyal sa terorismo, at iba pang ilegal na aktibidad.

Pagsubaybay ng Mga Transaksyon

Ang pagsubaybay ng mga transaksyon ng Customer at ang pagsusuri sa nakuhang data ay paraan din ng pagsusuri ng panganib at pagtukoy ng mga kahina-hinalang transaksyon. Kung may pinaghihinalaang money laundering, susubaybayan ng CREX24 ang lahat ng transaksyon at nakalaan dito ang karapatan na:
 • pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa mga nauugnay na ahensya ng pagpapatupad ng batas;
 • hilingin sa Customer ng magbigay ng anumang karagdagang impormasyon at dokumento;
 • suspendihin o tapusin ang Account ng Customer.

Hindi kumpleto ang listahan sa itaas. Sinusubaybayan ng AML Policy Compliance Officer ang mga transaksyon ng mga Customer araw-araw para matukoy kung iuulat sila at ituturing silang kahina-hinala.

Pagsusuri ng panganib

Alinsunod sa mga internasyonal na kinakailangan, gumagamit ang CREX24 ng nakabatay sa panganib na pamamaraan sa paglaban sa money laundering at pagbibigay ng tulong-pinansyal sa terorismo. Samakatuwid, ang mga hakbang para sa paglaban sa money laundering at pagbibigay ng tulong-pinansyal sa terorismo ay alinsunod sa mga tinukoy na panganib, na nagbibigay-daan para mahusay na pagkakalaan ng mga resource. Ginagamit ang mga resource ayon sa priyoridad na batayan; kung saan ang pinakamalaking pansin ay ibinigay sa mga pinakamalaking panganib.

Gumagamit kami ng cookies para mapaganda ang kakayahang magamit ng aming website at para pag-aralan ang traffic, pati na rin sa mga layuning panseguridad at marketing. Higit na alamin ang tungkol sa paggamit ng cookies.