การรองรับเวอร์ชัน API จะสิ้นสุดลงในวันที่ 5 ธันวาคม 2019 กรุณาอัปเดตรหัสของบอทซื้อขายของคุณเพื่อใช้ Trade API 2.0 - API เวอร์ชั่นใหม่ซึ่งให้ความปลอดภัยมากกว่าได้รับการปรับปรุงฟังก์ชันและใช้งานได้ง่ายกว่า

เมธอด API สาธารณะ

มี 6 เมธอดสาธารณะที่รับคำขอ HTTP GET และคืนค่าคำตอบในรูปแบบ JSON:

ReturnTicker

เมธอดนี้คืนค่าทิคเกอร์สำหรับตลาดทั้งหมด/ที่ระบุ ตัวอย่างคำขอและคำตอบ:

ตัวอย่าง 1 การคืนค่าทิคเกอร์ทั้งหมด

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker

คำตอบ:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.09611615",
  Last: "0.05125186",
  LowPrice: "0.04456261",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01025148",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.00105385",
  Last: "0.00050066",
  LowPrice: "0.00040122",
  ...
 }, ...]
}

ตัวอย่าง 2 การคืนค่าทิคเกอร์ BTC_LTC และ BTC_DOGE

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker?request=[NamePairs=BTC_LTC,BTC_DOGE]

คำตอบ:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01023842",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.47617000",
  HighPrice: "0.00000080",
  Last: "0.00000041",
  LowPrice: "0.00000035",
  ...
 }]
}


Return24Volume

เมธอดนี้คืนค่าปริมาณซื้อขายเป็นเวลา 24 ชั่วโมงสำหรับตลาดทั้งหมด/ที่ระบุ:

ตัวอย่าง การคืนค่าปริมาณสำหรับ BTC_DOGE

คำขอ:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/Return24Volume?request=[NamePairs=BTC_DOGE]

คำตอบ:

{
 Volume: {
  VolumesByOne: [{
   Name: "BTC",
   Volume: 0.23673
  }, {
   Name: "DOGE",
   Volume: 577000
  }],
  VolumesByTwo: [{
   First: {
    Name: "BTC",
    Volume: 0.23673
   },
   Name: "BTC_DOGE",
   Second: {
    Name: "DOGE",
    Volume: 577000
   }
  }]
 }
}


ReturnOrderBook

เมธอดนี้คืนค่าสแต็คของคำสั่งสำหรับตลาดที่ระบุ

ตัวอย่าง การคืนค่าสแต็คของคำสั่งสำหรับ BTC_DOGE

คำขอ:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnOrderBook?request=[PairName=BTC_DOGE]

คำตอบ:

{
 BuyOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "36826.27800846",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01509877",
  CoinCount: "36826.27800846",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "67304.76798074",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02729017",
  CoinCount: "30478.48997228",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75084.76074510",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03032437",
  CoinCount: "7779.99276436",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75433.94286209",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03045706",
  CoinCount: "349.18211699",
  ...
 }],
 SellOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "10642.66536957",
  AccumulateMoneyVolume: "0.00446992",
  CoinCount: "10642.66536957",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "31738.44031685",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01354110",
  CoinCount: "21095.77494728",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "41156.60557210",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01768510",
  CoinCount: "9418.16525525",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "50937.97566773",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02208671",
  CoinCount: "9781.37009563",
  ...
 }]
}


ReturnTradeHistoryPub

เมธอดนี้คืนค่าธุรกรรม 1,000 รายการล่าสุด (หรือน้อยกว่านั้น ถ้าระบุพารามิเตอร์ Count) หรือธุรกรรมตามเวลาที่ระบุโดยพารามิเตอร์ StartTS และ EndTS ในรูปแบบประทับเวลาของ UNIX

ตัวอย่าง การคืนค่าประวัติธุรกรรมสำหรับ BTC_DOGE

คำขอ:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTradeHistoryPub?request=[PairName=BTC_DOGE]

คำตอบ:

{
 Trades: [{
  CoinCount: "716.23394813",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000027",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }, {
  CoinCount: "283.76605187",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000010",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }]
}


ReturnChartData

เมธอดนี้คืนค่าข้อมูลกราฟแท่งเทียนสำหรับตลาดที่ระบุ สามารถระบุเวลาของกราฟแท่งเทียนเป็นนาทีได้ในพารามิเตอร์ CandleTimeInMinutes โดยสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดช่วงเวลาในพารามิเตอร์ StartTS และ EndTS ในรูปแบบประทับเวลาของ UNIX

ตัวอย่าง วิธีนี้จะคืนกราฟเสนอราคารายวันสำหรับ BTC-DOGE สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2019

คำขอ:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnChartData?request=[PairName=BTC_DOGE][CandleTimeInMinutes=1440][StartTS=1546300800][EndTS=1548892800]

คำตอบ:

{
 Candles: [{
  EndOrderPrice: "0.00000099",
  MaxOrderPrice: "0.00000100",
  MinOrderPrice: "0.00000098",
  OrderCount: 4,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000100",
  MaxOrderPrice: "0.00000101",
  MinOrderPrice: "0.00000099",
  OrderCount: 2,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000102",
  MaxOrderPrice: "0.00000103",
  MinOrderPrice: "0.00000100",
  OrderCount: 4 ,
  ...
 }, ...]
}


ReturnCurrencies

เมธอดนี้คืนค่าข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินทั้งหมด/ที่ระบุ

ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงิน DOGE

คำขอ:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnCurrencies?request=[Names=DOGE]

คำตอบ:

{
 Currencies: [{
  Delisted: false,
  Disabled: false,
  Frozen: false,
  MinConf: 6,
  Name: "Dogecoin",
  ...
 }]
}

เมธอด API การซื้อขาย

URL สำหรับการซื้อขายผ่าน API: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/<MethodName>

จำเป็นต้องสร้างคีย์ API จึงจะใช้ API การซื้อขายได้(https://crex24.com/settings/tokens).

โปรดทราบว่าขีดจำกัดเริ่มต้นคือ 6 คำขอต่อวินาที หากไม่เพียงพอ โปรดติดต่อทีมงานสนับสนุนลูกค้า เพื่อปรึกษาเรื่องการเพิ่มขีดจำกัด

คำขอ API การซื้อขายทั้งหมดจะถูกส่งไปยังที่อยู่ HTTP โดยเมธอด POST และควรประกอบด้วยส่วนหัวดังต่อไปนี้:
 • คีย์ผู้ใช้ — คีย์ API
 • ลงนาม — ลายเซ็นของคำขอเนื้อหา POST ที่สร้างขึ้นโดยรหัสลับโดยเมธอด HMACSHA512

คำขอทั้งหมดควรประกอบด้วยค่าตัวเลขที่ใช้ครั้งเดียวโดยเป็นพารามิเตอร์ POST ตัวเลขที่ใช้ครั้งเดียวเป็น int64 ไม่มีเครื่องหมายที่ต้องมีค่ามากกว่าค่าก่อนหน้าเสมอ คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ประทับเวลาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้

คำตอบจะถูกส่งใน JSON หากเกิดข้อผิดพลาด คำตอบจะอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:

{"Error" : {"Message" : "<error message>"}}

ตัวอย่างคำร้องที่ส่งไปยัง API ในภาษาโปรแกรมต่างๆ:

Readme: https://github.com/iiw/Crex24.Examples

Python: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/python/app.py

C#: https://github.com/3P3C/Crex24.Example/blob/master/Crex24Example/Program.cs

JS: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/tree/master/js

PHP: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/php/app.php

ReturnBalances

รับยอดคงเหลือที่มีอยู่

ตัวอย่าง

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnBalances

เนื้อหาคำขอ:

{
  "Names" : ["BTC", "LTC"],  # รายชื่อสกุลเงิน หากไม่ระบุ จะดึงข้อมูลสำหรับสกุลเงินทั้งหมด
  "NeedNull" : "true"     # รวมยอดที่เป็นศูนย์ในรายการ
}

คำตอบ:

{
 "Balances": [
  {
   "AvailableBalances": 10.00000000,
   "InOrderBalances": 10.00000000,
   "Name": "BTC"
  },
  {
   "AvailableBalances": 0.00000000,
   "InOrderBalances": 0.00000000,
   "Name": "LTC"
  }
 ]
}

ReturnOpenOrders

รับคำสั่งที่เปิดอยู่

ตัวอย่าง

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOpenOrders

เนื้อหาคำขอ:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # รายการคู่การซื้อขาย หากไม่ระบุ จะดึงข้อมูลสำหรับคู่การซื้อขายทั้งหมด
}

คำตอบ:

{
 "Orders": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Id": 71463796,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Id": 71463169,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

ReturnTradeHistory

รับประวัติการซื้อขาย

ตัวอย่าง

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnTradeHistory

เนื้อหาคำขอ:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # รายการคู่การซื้อขาย หากไม่ระบุ จะดึงข้อมูลสำหรับคู่การซื้อขายทั้งหมด
}

คำตอบ:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506085177,
   "Id": 185169,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  ...
 ]
}

ReturnOrderTrades

รับธุรกรรมการซื้อขายทั้งหมดตามคำสั่ง

ตัวอย่าง

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderTrades

เนื้อหาคำขอ:

{
 "OrderId": 51893150
}

คำตอบ:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 10.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

Buy

วางคำสั่งที่จะซื้อ

ตัวอย่าง วางคำสั่งที่จะซื้อ 10 LTC สำหรับ BTC ในราคา 0.01194538:

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Buy

เนื้อหาคำขอ:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

คำตอบ:

{
 "Id": 51893288
}

Sell

วางคำสั่งที่จะขาย

ตัวอย่าง วางคำสั่งที่จะขาย 10 LTC สำหรับ BTC ในราคา 0.01194538:

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Sell

เนื้อหาคำขอ:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

คำตอบ:

{
 "Id": 51893294
}

CancelOrder

ยกเลิกคำสั่ง

ตัวอย่าง

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrder

เนื้อหาคำขอ:

{
 "OrderId": 51893294
}

คำตอบ:

{
 "Success": true
}

CancelOrderMulti

ยกเลิกหลายคำสั่งตามรายการ ID หรือตามคู่การซื้อขาย

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrderMulti

ตัวอย่าง 1 ยกเลิกคำสั่งตามรายการ ID:

เนื้อหาคำขอ:

{
 "OrderIds": [51893293, 51893292]
}

ตัวอย่าง 2 ยกเลิกคำสั่งทั้งหมดตามคู่การซื้อขาย:

เนื้อหาคำขอ:

{
 "PairNames": ["BTC_ETH", "BTC_LTC"]
}

คำตอบ:

{
 "Success": true
}

ReturnOrderStatus

รัยข้อมูลและการดำเนินการซื้อขายทั้งหมดตามคำสั่ง

ตัวอย่าง

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderStatus

เนื้อหาคำขอ:

{
 "OrderId": 51893312
}

คำตอบ:

{
 "CurrentOrder": {        # สถานะคำสั่งปัจจุบัน
  "CoinCount": 9.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "SourceOrder": {        # สถานะคำสั่งครั้งแรก
  "CoinCount": 10.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "Trades": [           # รายชื่อการดำเนินการซื้อขายตามคำสั่ง
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01194538,
   "Commission": 0.00000000,
   "DtCreateTS": 1507465556,
   "Id": 185250,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  }
 ]
}

ReturnDepositsWithdrawals

รับประวัติการฝากและการถอนเงิน ธุรกรรมจะถูกแสดงทีละหน้าโดยเริ่มจากธุรกรรมล่าสุด เพื่อดูหน้าถัดไป กรอกฟิลด์ FromId ด้วย ID ต่ำสุดของข้อมูลจากคำตอบก่อนหน้า

ตัวอย่าง รับข้อมูล 100 รายการสุดท้าย:

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositsWithdrawals

เนื้อหาคำขอ:

{
 "Names": ["BTC", "LTC"],    # รายชื่อสกุลเงิน หากไม่ระบุ จะดึงข้อมูลสำหรับสกุลเงินทั้งหมด
 "FromId": 0,          # 0 หรือ ID ต่ำสุดของข้อมูลจากคำตอบก่อนหน้านี้
 "Take": 100          # จำนวนข้อมูลที่จะคืนค่า จำนวนข้อมูลสูงสุดคือ 1,000 รายการ
}

คำตอบ:

{
 "CountRemain": 1000,             # จำนวนข้อมูลที่เหลืออยู่ ถ้าเป็น 0 แสดงว่าเป็นหน้าสุดท้าย
 "Changes": [
  {
   "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",  # ที่อยู่ของการชำระเงิน
   "AgentName": null,            # ชื่อระบบชำระเงินสำหรับสกุลเงินเฟียต
   "CurrenceName": "BTC",
   "Id": 151,                # ID ข้อมูล
   "NeedConfirm": 15,
   "NumConfirm": 17,
   "Status": 3,               # สถานะการชำระเงิน ดูด้านล่าง
   "Sum": 0.20000000,
   "TimeTs": 1504100143,           # เวลาการสร้างข้อมูลในรูปแบบ UTC
   "TxId": "4f37855e4ecfc8f15b58f3397a6f339ca6f941d63d097c08004f7c9dfc4ec700",  # ID ธุรกรรม
   "Type": 2                 # ประเภทข้อมูล ดูด้านล่างนี้
  },
  ...
 ],
}

ค่าที่เป็นไปได้สำหรับฟิลด์ "สถานะ":
 1. - ยืนยันโดยผู้ใช้งาน
 2. - ธุรกรรมที่สร้างขึ้น
 3. - การยืนยันครั้งแรก
 4. - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 5. - ธุรกรรมถูกปฏิเสธ
 6. - กำลังดำเนินการ
 7. - ยกเลิกโดยผู้ใช้งาน
 8. - รอการส่ง
ค่าที่เป็นไปได้สำหรับฟิลด์ "ประเภท":
 1. - การฝากสกุลเงินดิจิทัล
 2. - การถอนสกุลเงินดิจิทัล
 3. - การฝากสกุลเงินเฟียต
 4. - การถอนสกุลเงินเฟียต

Withdraw

สร้างคำขอถอน

ตัวอย่าง

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Withdraw

เนื้อหาคำขอ:

{
 "Currency": "BTC",
 "Sum": 1.0,
 "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",
 "Message": "any_message"     # ข้อความสำหรับธุรกรรม (ถูกส่งก็ต่อเมื่อสกุลเงินรองรับ)
}

คำตอบ:

{
 "NewBalance": 9.00000000,             # ยอดคงเหลือใหม่
 "OutId": 613                   # ID ของคำขอถอน ถ้าไม่เป็น 0 แสดงว่าคำขอถูกสร้างขึ้นเป็นผลสำเร็จ
}

ReturnDepositAddress

รับที่อยู่ในการฝากสกุลเงิน หากจำเป็นต้องระบุข้อความสำหรับการฝากเงิน ข้อความนั้นจะต้องอยู่ในคำตอบ

คำขอ: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositAddress

ตัวอย่าง 1 รับที่อยู่ในการฝาก BTC:

เนื้อหาคำขอ:

{
 "Currency": "BTC"
}

คำตอบ:

{
 "Address": "1JH6h3qDbAMEzAD8e7usWEqePddHzpSTgK",
 "Message": null 
}

ตัวอย่าง 2 รับที่อยู่ในการฝาก XMR:

เนื้อหาคำขอ:

{
 "Currency": "XMR"
}

คำตอบ:

{
 "Address": "NC6GOUR4ICVVPPK7N4UIYWDJM6LTUBJFR7OVXDS5",
 "Message": "950a239c0f98ca41"               # ข้อความที่ต้องระบุในขณะฝากเงิน
}
เราใช้คุกกี้เพื่อยกระดับการใช้งานของเว็บไซต์และเพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเข้าชม เช่นเดียวกันกับสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการตลาด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้