ข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน API

ข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลง") กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ CREX24 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขการบริการ") ซึ่งเข้าถึงได้ที่ https://crex24.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ บุคคลธรรมดา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า") ต้องอ่าน ตกลง และยอมรับเงื่อนไขการบริการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้และจะไม่ยอมรับที่จะมีข้อผูกมัดตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าควรหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

ข้อตกลงการอนุญาต API นี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลง") กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับอนุญาต") สำหรับ API ข้อมูล และเอกสารประกอบที่จัดหาให้และให้อนุญาตโดย CREX24 การใช้ API ของ CREX24 จะถือว่าลูกค้าอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากลูกค้าไม่ยินยอมต่อเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ จะไม่สามารถใช้ API ได้

API ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์และข้อตกลงลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 "อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน" หรือ "API" เป็นชุดของไลบรารี เครื่องมือ ตัวอย่างโค้ดต้นฉบับ ข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่ และเอกสารประกอบที่จัดทำโดย CREX24 ทั้งนี้ CREX24 อาจจัดให้มีการปรับปรุงหรือการเพิ่มเติม API สำหรับผู้รับอนุญาต ภายใต้ดุลยพินิจของตนเอง

1.2 เอกสารประกอบรวมถึง (แต่ไม่จำเพาะแค่เพียง) คู่มือนักโปรแกรม สื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน API

2. การอนุญาต

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ CREX24 มอบสิทธิ์ที่จำกัด ไม่ใช่สิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และถ่ายโอนไม่ได้ (ไม่มีสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ต่อ) แก่ผู้รับอนุญาตในการใช้ API เพื่อการใช้งานส่วนตัวของผู้รับอนุญาตแต่เพียงประการเดียว (เพื่อการพัฒนาแอปให้ทำงานกับผลิตภัณฑ์ของ CREX24 ได้)
ผู้รับอนุญาตไม่อาจแจกจ่าย ให้อนุญาต หรือโอนสิทธิ์ API ในทางอื่นใดให้แก่บุคคลภายนอกได้

3. สิทธิ์และข้อจำกัดอื่นๆ

3.1 ผู้รับอนุญาตสามารถคัดลอก API ได้เพื่อการใช้งานภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

3.2 การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์ในโค้ดต้นฉบับของ API เว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะได้รับสิทธิ์โดยชัดแจ้งโดยข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์ในการประมวลผล แยกส่วน ปรับเปลี่ยน หรือถอดการประกอบ API หรือทำให้ API อยู่ในรูปแบบที่ยอมรับโดยทั่วไปของการส่งด้วยวิธีอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยข้อตกลงฉบับนี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้

3.3 เพื่อการใช้งาน API ที่มีประสิทธิภาพ อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติมอย่างเช่น คอมไพเลอร์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ (“ซอฟต์แวร์ภายนอก”) ผู้รับอนุญาตมีความรับผิดชอบทั้งหมดในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่าวและใบอนุญาตที่จำเป็น CREX24 ไม่อยู่ภายใต้พันธกรณีใดๆ และไม่รับประกันเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกของผู้รับอนุญาต

3.4 ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ต่อสำหรับสิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับอนุญาตไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของ CREX24 ได้ CREX24 สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่มอบให้โดยชัดแจ้งในที่นี้

3.5 ผู้รับอนุญาตไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรของ APIs หรือแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาโดยใช้ API ของ CREX24 หรือ API ของผู้รับอนุญาตอื่นๆของ CREX24 เพื่อสร้าง ใช้หรือขายผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใดๆ

4. ทรัพย์สิน

CREX24 จะสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สิน รวมทั้งสิทธิ์ทั้งหมดที่มีต่อสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ต่อ API และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อที่กล่าวมา CREX24 มีสิทธิ์พิเศษแต่เพียงผู้เดียวในการจดทะเบียนสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ใดๆ ผู้รับอนุญาตรับทราบว่าภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินต่อ API โดยมีสิทธิ์ในการใช้งานที่จำกัดภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

5. สนับสนุน

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า CREX24 ไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ API ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และไม่ให้การปรับปรุง การแก้ไขจุดบกพร่อง หรือการเปลี่ยนแปลง API

6. การรักษาความลับ

6.1 API ประกอบด้วยข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับบริษัทและความลับทางการค้าที่เป็นของ CREX24 ซึ่งยังคงเป็นทรัพย์สินของ CREX24 ผู้รับอนุญาตจะต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและหลีกเลี่ยงการใช้ API โดยไม่ได้รับอนุญาต

6.2 ผู้รับอนุญาตต้องไม่เปิดเผย โฆษณา หรือเผยแพร่เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ โดยปราศจากคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก CREX24 การแถลงข่าวหรือการเผยแพร่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้จะต้องได้รับการพิจารณาล่วงหน้าและการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CREX24

7. ไม่มีการรับประกัน

API และเอกสารประกอบได้รับการจัดหาให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น CREX24 ไม่รับประกันว่า API และเอกสารประกอบจะเหมาะสำหรับการใช้งานโดยผู้รับอนุญาต และปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด นอกจากนี้ CREX24 ยังไม่รับประกันการเข้าถึง API และเอกสารประกอบได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก และไม่ทำการรับประกันหรือสำแดงใดๆ เกี่ยวกับผลของการใช้งานดังกล่าว

8. การจำกัดความรับผิด

ผู้รับอนุญาตรับผิดทั้งหมดสำหรับความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของตนหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลจากการดาวน์โหลดหรือการใช้ API CREX24 จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ หรืออันเป็นผลตามมาใดๆ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร การพักหรือการสิ้นสุดงาน การไม่ทำงานหรือการชำรุดของคอมพิวเตอร์ การสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายอื่นใด รวมทั้งความเสียหายด้านการเงิน อันเกิดจากการใช้หรือความไม่สามารถในการใช้ API หรือการให้หรือการไม่ให้บริการสนับสนุน) แม้ว่า CREX24 จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้รับอนุญาตจะต้องปกป้องไม่ให้ CREX24 ลูกค้า ผู้จำหน่าย หรือพันธมิตรและพนักงานอื่นๆ ของ CREX24 ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสีย ข้อกล่าวอ้างหรือข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควรแก่เหตุผลใดๆ อันเกิดจากการใช้ API

10. เงื่อนไขและการสิ้นสุดข้อตกลง

10.1 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดต่อ CREX24 สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไข

10.2 เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับอนุญาตจะต้องยุติการใช้ API ลบสำเนาทั้งหมดของ API และเอกสารประกอบ หรือส่งคืนให้แก่ CREX24 โดยทันที

10.3 CREX24 จะต้องมีสิทธิ์ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงของผู้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกให้ดำเนินการดังกล่าวตามการร้องขอจาก CREX24

11. เบ็ดเตล็ด

11.1 การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้จะส่งผลให้สิ้นสุดข้อตกลง

11.2 CREX24 จะต้องมีสิทธิ์ระงับ (หรือสิ้นสุด) สิทธิ์เข้าถึงบริการของผู้รับอนุญาต ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองและไม่มีการบอกแจ้ง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไขของข้อตกลง

การติดตั้ง การคัดลอกหรือการใช้ API ของ CREX24 ในทางอื่นใด จะถือว่าผู้รับอนุญาตรับทราบว่าตนได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นแล้ว

เราใช้คุกกี้เพื่อยกระดับการใช้งานของเว็บไซต์และเพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเข้าชม เช่นเดียวกันกับสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการตลาด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้