ข้อตกลงของผู้ใช้

ข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลง") กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ CREX24 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขการบริการ") ซึ่งเข้าถึงได้ที่ https://crex24.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ บุคคลธรรมดา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า") ต้องอ่าน ตกลง และยอมรับเงื่อนไขการบริการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้และจะไม่ยอมรับที่จะมีข้อผูกมัดตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าควรหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

ฝ่ายดูแลจัดการสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ข้อตกลงในเวอร์ชันใหม่จะมีผลใช้ตั้งแต่เวลาที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้รับทราบว่าตนควรติดตามข่าวสารด้วยตนเองเพื่อรับข่าวสารล่าสุด ผู้ใช้จะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากยังคงใช้แพลตฟอร์มนี้ต่อไป หากผู้ใช้ไม่ตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ใช้ควรหยุดใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดทั่วไปและคำจำกัดความ:

 • CREX24 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล (โทเค็น, ico ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เงินดิจิทัล")
 • เงินดิจิทัลที่ใช้งานได้ในบริการสำหรับการซื้อขายจะถูกเพิ่มเข้าไปตามคำขอของผู้ใช้ บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อกับเงินดิจิทัลที่เสนอสำหรับการซื้อขายและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ สำหรับการกระทำของผู้จัดการ ICO, นักพัฒนาและผู้ประกอบการเงินดิจิทัลและตัวแทนอื่นๆ ของชุมชนเงินดิจิทัล
 • โดยการเลือกตราสารที่ใช้ซื้อ ผู้ใช้ยืนยันว่าพวกเขารับทราบและยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (การลดลงของเงินดิจิทัล, การเพิกถอนเงินดิจิทัลตามนโยบายการเพิกถอนและความเสี่ยงอื่นๆ)
 • เงื่อนไขการใช้งานนี้กำหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงเว็บไซต์และการใช้บริการต่างๆ ที่บริการนี้จัดหาให้
 • บริการนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานนี้
 • บริการนี้ให้สิทธิ์เท่าเทียมกันสำหรับผู้ใช้ทุกราย แต่ไม่รับประกันว่าการเชื่อมต่อจะมีคุณภาพเท่ากัน

สิทธิ์เข้าถึงบริการ:

 • การลงทะเบียนกับบริการนี้จะถือว่าผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน และยืนยันว่าตนมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และประเทศที่พำนักอาศัยของตนไม่ห้ามการใช้บริการนี้ ผู้ใช้ยังยืนยันด้วยว่าตนไม่มีแผนที่ใช้บริการนี้เพื่อกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
 • ผู้ใช้รับประกันว่าตนจะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนในเวลาที่ลงทะเบียน และตกลงที่จะดูแลและรักษาข้อมูลให้ทันสมัย
 • ผู้ใช้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการลงทะเบียนและสิทธิ์เข้าใช้บัญชีของตนได้รับการรักษาเป็นความลับ และรับผิดชอบทุกประการสำหรับกิจกรรมทั้งหมดบนบัญชีของตน รวมทั้งการละเมิดการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ผู้ใช้ต้องดำเนินการเพื่อแจ้งให้บริการทราบถึงการใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่เหมาะสม

การระงับสิทธิ์เข้าถึง:

 • ในกรณีที่บริการสงสัยว่ามีการกระทำผิดกฎหมายในบัญชี หรือสงสัยว่าบัญชีของผู้ใช้ถูกละเมิด หรือผู้ใช้ฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานข้อใดก็ตาม บัญชีที่ต้องสงสัยจะถูกระงับชั่วคราว ผู้ใช้ควรติดต่อทีมงานสนับสนุนลูกค้าเพื่อคืนสิทธิ์เข้าถึง
 • บัญชีของผู้ใช้จะถูกระงับโดยไม่มีสิทธิ์ได้คืนสิทธิ์เข้าใช้บัญชีนั้นอีก หากพบว่าผู้ใช้ขัดขวางและหน่วงเหนี่ยวการดำเนินการของบริการ

ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

 • การยอมรับข้อตกลงฉบับนี้จะถือว่าผู้ใช้รับรองว่าตนเป็นเจ้าของโดยชอบและมีสิทธิ์ใช้เงินทั้งหมดและสกุลเงินดิจิทัล
 • ผู้ใช้ที่ซื้อขายด้วยเงินของบุคคลภายนอกต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว โดย CREX24 จะวางตัวเป็นกลางและไม่รับผิดต่อบุคคลภายนอกใดก็ตามสำหรับเงินดังกล่าว ในกรณีข้อพิพาทใดก็ตาม บริการจะไม่เป็นฝ่ายรับผิดชอบ
 • บริการจะไม่ให้ข้อมูลธุรกรรมใดก็ตามแก่บุคคลภายนอกใดๆ
 • บริการจะไม่รับคำขอหรือข้อเรียกร้องใดๆ จากบุคคลภายนอกในการระงับบัญชีใดๆ

คำเตือนความเสี่ยง:

การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับผิดสำหรับความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา:

สื่อทั้งหมดที่เผยแพร่บนไซต์ ตลอดจนบริการนี้และบริการอื่นๆ ที่ไซต์นี้จัดหาให้ เป็นทรัพย์สินของบริการนี้ และไม่สามารถใช้เพื่อการเผยแพร่ การแจกจ่าย และการทำสำเนาได้

ข้อความปฏิเสธการรับผิด:

 • บริการจะถูกจัดหาให้ "ตามที่เป็น" บริการจะต้องพยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรับรองให้บริการทำงานอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีปัญหาทางเทคนิค ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับบริการทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริการจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้สำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ แม้ว่าบริการจะทราบถึงความเสียหายดังกล่าวล่วงหน้าก็ตาม บริการจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้สำหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ที่รั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
 • บริการจะไม่รับผิดต่อปัญหาใดๆ อันเกิดขึ้นจากการขัดจังหวะหรือการสูญเสียการเชื่อมต่อ รวมทั้งการขัดจังหวะในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโลกหรือการขัดจังหวะจากเหตุสุดวิสัยใดๆ

เพิ่มเติม:

บริการนี้เปิดให้บริการในทุกประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิสราเอล เกาหลีใต้ จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์และสหภาพยุโรป

ผู้ติดต่อ:

ในกรณีที่มีปัญหา ข้อโต้แย้งหรือความเข้าใจผิดใดๆ โปรดติดต่อทีมงานสนับสนุนลูกค้าของบริการนี้