นโยบาย AML

นโยบายป้องกันการฟอกเงิน (นโยบาย AML)

การฟอกเงิน คือการกลบเกลื่อนแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายของเงิน โดยแปลงเป็นเงินสดหรือการลงทุนที่มองเห็นจากภายนอกว่าชอบด้วยกฎหมาย

ข้อกำหนดทั่วไป

นโยบายป้องกันการฟอกเงินนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบาย AML") กำหนดขั้นตอนและกลไกที่ใช้โดย CREX24 เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฟอกเงิน CREX24 ยึดปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้:
 • ไม่เข้าร่วมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอาชญากรและ/หรือผู้ก่อการร้าย
 • ไม่ประมวลผลธุรกรรมที่เป็นผลมาจากกิจกรรมของอาชญากรและ/หรือผู้ก่อการร้าย
 • ไม่อำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของอาชญากรและ/หรือผู้ก่อการร้าย

ขั้นตอนการตรวจสอบ

CREX24 จะต้องจัดทำขั้นตอนการทำงานของตนเอง เพื่อระบุถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินและนโยบายรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)

ลูกค้า CREX24 ดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบ (โดยต้องแจ้งเอกสารประจำตัวที่ออกให้โดยรัฐ ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน) CREX24 สงวนสิทธิ์ในการรวบรวมข้อมูลประจำตัวของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย AML ข้อมูลดังกล่าวจะถูกประมวลผลและจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CREX24 อย่างเข้มงวด

CREX24 ยังอาจร้องขอเอกสารประจำตัวลูกค้าที่สอง ได้แก่ ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคารหรือใบแจ้งยอดสาธารณูปโภคที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งต้องมีชื่อเต็มและที่อยู่จริงของลูกค้า

CREX24 จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลที่ลูกค้าแจ้ง และสงวนสิทธิ์ในการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าที่ถูกระบุว่าเป็นอันตรายหรือน่าสงสัย

หากข้อมูลประจำตัวของลูกค้าเปลี่ยนไปหรือกิจกรรมของลูกค้าดูน่าสงสัย CREX24 มีสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากลูกค้าได้ แม้ว่าจะเคยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องมาแล้วก็ตาม

เจ้าหน้าที่ป้องกันการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ป้องกันการฟอกเงิน คือพนักงานของ CREX24 ที่รับผิดชอบในการดูแลให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย AML อาทิ
 • การรวบรวมข้อมูลประจำตัวของลูกค้า
 • จัดทำและปรับปรุงนโยบายภายในและขั้นตอนการทำงานสำหรับการจัดทำ การพิจารณา การส่ง และการจัดเก็บรายงานทั้งหมดที่จำเป็น โดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบบังคับที่มีอยู่
 • การเฝ้าติดตามธุรกรรมและการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนที่มีนัยสำคัญจากกิจกรรมปกติของลูกค้า
 • การนำระบบการจัดการระเบียนข้อมูลมาใช้สำหรับการจัดเก็บและการเรียกใช้เอกสาร ไฟล์ แบบฟอร์ม และรายการบันทึก
 • ปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการฟอกเงินมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่จัดการกับการป้องกันการฟอกเงิน การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

การเฝ้าดูธุรกรรม

นอกจากนี้ การเฝ้าติดตามธุรกรรมของลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ยังเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงและการตรวจหาธุรกรรมที่น่าสงสัยอีกด้วย หากสงสัยว่ามีการฟอกเงิน CREX24 จะเฝ้าติดตามธุรกรรมทั้งหมด และสงวนสิทธิ์ในการ:
 • รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ขอให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมใดๆ
 • ระงับหรือสิ้นสุดบัญชีของลูกค้า

รายการดังกล่าวไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้ เจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามนโยบาย AML จะเฝ้าติดตามธุรกรรมของลูกค้าทุกวัน เพื่อระบุว่าจะต้องรายงานและปฏิบัติต่อลูกค้าเหล่านั้นในฐานะลูกค้าที่น่าสงสัยหรือไม่

การประเมินความเสี่ยง

ตามข้อกำหนดสากล CREX24 ใช้แนวทางบนพื้นฐานของความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย ด้วยเหตุนี้ มาตรการที่มุ่งในการป้องกันการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายจึงสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบุ ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล ทรัพยากรจะถูกใช้ตามลำดับความสำคัญ โดยให้ความสนใจสูงสุดต่อความเสี่ยงสูงสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อยกระดับการใช้งานของเว็บไซต์และเพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเข้าชม เช่นเดียวกันกับสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการตลาด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้