API licensavtal

Detta användaravtal (”hädanefter Avtalet”) innehåller villkoren för webbplatsen CREX24 (hädanefter ”Villkoren”) som finns på https://crex24.com (hädanefter ”Webbplatsen”). Innan du använder webbplatsen, måste den fysiska personen en användare av webbplatsen (”hädanefter Användaren”) läsa noga igenom villkoren som beskrivs och godkänna detta avtal. Om användaren inte accepterar avtalet och inte åtar sig att följa alla villkor i detta avtal, ska du omedelbart sluta använda webbplatsen.

Detta API-licensavtalet (”hädanefter Avtalet”) definierar regler för åtkomst av användaren (hädanefter ”Licenstagaren”) till API:s, data och dokumentation tillhandahålls och licensieras av CREX24. Genom att använda CREX24 API, är användaren skyldig att följa villkoren i avtalet. Om inte avnändaren acceptear avtalet får användaren inte använda API:s.

API:s är skyddade av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag, liksom andra intellektulla lagar agående rättigheter.

1. Allmänna bestämmelser

1.1 ”Application programming interfaces” eller ”API” är en uppsättning av bibliotek, verktyg, källkodsexempel, publicerade specifikationer och dokumentation som utvecklats av tjänsten CREX24. CREX24 som det äger eget gottfinnande, ge Licenstagaren uppdateringar eller tillägg till API:n.

1.2 Detta dokument inkluderar (men är inte begränsad till): Programmerarens manual, material och information som krävs för att använda API.

2. Ge licens

Enligt villkoren i avtalet ger CREX24 Licenstagaren en begränsad, icke-exklusiv, icke överlåtbar licens (utan rätten att underlicensiera) att använda API endast för licenstagarens personliga bruk (för programutveckling av CREX24 produkter).
Licenstagaren har ingen rätt att distribuera, licensiera eller på annat sätt överföra API:er till tredje part.

3. Övriga rättigheter och begränsningar.

3.1 Licenstagaren får endast kopiera API: er för användning enligt denna överenskommelse.

3.2 Bakåtkompilering. Licenstagaren har inga rättigheter på källkoden för API, med undantag för de rättigheter som uttryckligen beviljas licenstagaren i detta avtal. Licenstagaren kan inte återvinna, dekompilera, dekonstruera, ändra eller ta isär eller annars ändra API:n till allmänt accepterat format, helt eller delvis, utom som uttryckligen medges i detta avtal eller tillämplig lag.

3.3 För att använda API effektivt kan du behöva utvecklingsverktyg så som en kompilator och annan ytterligare programvara "Tredje parts programvara". Licenstagaren är ensam ansvarig för att köp av denna programvara och nödvändiga licenser. CREX24 påtar sig inget ansvar eller garanti för användningen av programvara från tredje part av Licenstagaren.

3.4 Licenstagaren kan inte underlicensiera sina rättigheter enligt detta avtal, med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal. Licenstagaren får inte använda CREX24-varumärke eller handelsnamn . CREX24 förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.

3.5 Licenstagaren kan inte få patenträttigheter på API eller program som utvecklats med hjälp av CREX24 API eller API för andra CREX24 API-licenstagare för att skapa, använda eller sälja produkter eller tekniker.

4. Ägandeskap

Tjänsten CREX24 förbehåller sig rätten till egendom, inklusive alla patenter, upphovsrätter, företagshemligheter, varumärken och andra immateriella rättigheter, API och ändringar av dem. CREX24 har den exklusiva rätten att registrera eventuella patenter och upphovsrätter. Licenstagaren bekräftar att enligt detta avtal inte har någon rätt till ägarskap av API, endast rätten till begränsad användning i enlighet med villkoren i detta avtal.

5. Kundtjänst

CREX24 Kundtjänst utför inte teknisk support för API: er i enlighet med detta avtal och tillhandahåller inte uppdateringar, fixar buggar eller förändringar av API när du kontaktar support.

6. Konfidentialitet

6.1 API innehåller värdefull information och affärshemligheter som tillhör CREX24. CREX24 äger dessa. Licenstagaren får inte dela denna information eller ge upphov till obehörig användning av API.

6.2 Licenstagaren får inte offentliggöra, annonsera eller publicera villkoren i detta avtal utan föregående skriftligt samtycke från CREX24. Eventuellt pressmeddelande eller offentliggörande avseende detta avtal är föremål för tidigare granskning och skriftligt godkännande från CREX24.

7. Ingen garanti

API:s och dokumentation tillhandahålls i ”befintligt skick” utan garanti av något slag. CREX24 garanterar inte att den API och dokumentation som är lämplig för användning av licenstagaren är fria från defekter eller fel. Dessutom garanterar inte CREX24 kontinuerlig oavbruten tillgång till API och dokumentation, och gör inga garantier beträffande resultaten av deras användning.

8. Begränsningar på grund av skyldighet

Licenstagaren skall vara ensam ansvarig för eventuella skador på hens datorsystem eller förlust av data som följd av nedladdning eller användning av API. CREX24 ansvarar inte för eventuella oförutsedda skador, följdskador (inklusive, men inte begränsning till, förlust av vinst, avstängning eller upphörande av operation, fel eller skada på din dator, förlust av information eller andra förluster, inklusive kontanter, till följd av användning eller oförmåga att använda API, eller bevilja eller inte bevilja stödtjänster), även om CREX24 har informerat om möjligheten av sådana skador.

9. Ersättning

Licenstagaren ska inte hålla CREX24, sina kunder, leverantörer eller andra partners och anställda ansvarariga för någon förlust, anspråk eller efterfrågan, rimliga advokatkostnader, som uppstår från användningen av API.

10. Avtal och uppsägning av Avtalet

10.1 Om licenstagaren misslyckas att följa alla villkor i detta avtal, kommer hen att hållas ansvarig gentemot CREX24 för förlust eller skada som uppkommer av att du bryter mot villkoren.

10.2 Vid uppsägning av detta avtal måste Licenstagaren omedelbart sluta använda API:n, förstöra alla kopior av API och dokumentation, eller returnera dem till CREX24.

10.3 CREX24 har rätt att verifiera Licenstagarens överensstämmelse med villkoren i detta avtal. Licenstagaren, på begäran av CREX24, är skyldig att underlätta detta.

11. Olika

11.1 Brott eller oförmåga att följa villkoren i detta Avtal leder till uppsägning.

11.2 CREX24 har rätt, efter eget gottfinnande och utan förvarning och utan att bidra med anledning att blockera (eller upphäva) licenstagarens tillgång till tjänsten vid överträdelse av villkoren i detta avtal.

Genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda CREX24 API, erkänner Licenstagaren att han har läst, förstått och godkänner villkoren ovan angivna.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och för att analysera trafik, såväl som i säkerhets- och marknadsföringssyften. Lär dig mer om användningen av cookies.