Contract de Licențiere API

Acest Contract de Client (denumit în continuare "Contract") stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului web CREX24 (denumit în continuare "Termeni de Utilizare") accesibil la https://crex24.com (denumit în continuare "Site"). Înainte de a utiliza site-ul, persoana fizică (denumită în continuare "Client") trebuie să citească, să fie de acord și să accepte acești Termeni de Utilizare. În cazul în care Clienții nu acceptă termenii prezentului Contract și nu accepta să fie obligați de toți termenii prezentului Contract, aceștia trebuie să înceteze să mai folosească Site-ul imediat.

Acest contract de licențiere API (denumit în continuare "Contractul") definește drepturile de acces ale Clientului (denumite în continuare "Titularul licenței") asupra API-urilor, datelor și documentației furnizate și licențiate de CREX24. Prin utilizarea API-urilor CREX24, Clientul este obligat să respecte termenii contractului. În cazul în care Clientul nu este de acord cu termenii Contractului, acesta nu poate utiliza API.

API este protejat de acordurile privind drepturile de autor și de drepturile de autor internaționale, precum și de alte legi privind proprietatea intelectuală.

1. Dispoziții Generale

1.1 O "interfață de programare a aplicațiilor" sau "API" este un set de programe software, unelte, coduri sursă esențiale, specificații publicate și documentație elaborată de CREX24. La propria discreție, CREX24 poate oferi actualizări sau adăugări API pentru Titularii de licență.

1.2 Documentația include (dar nu se limitează la) manualul de programare, materialele și alte informații necesare pentru utilizarea API-urilor.

2. Licențiere

În conformitate cu termenii prezentului Contract, CREX24 acordă Titularului licenței o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă (fără dreptul de sublicență) pentru a utiliza API exclusiv pentru uzul personal al Utilizatorului (pentru dezvoltarea de aplicații pentru a lucra cu produsele CREX24 ).
Titularul licenței nu poate să distribuie, să licențieze sau să transfere în alt mod API unor terțe părți.

3. Alte Drepturi și Restricții

3.1 Titularul licenței poate copia API numai în scopul termenilor stabiliți în Contract.

3.2 Inginerie inversă. Titularul licenței nu are drepturi asupra codului sursă API, cu excepția drepturilor conferite în mod expres acestuia prin prezentul Contract. Titularul licenței nu are dreptul să proceseze, să decompileze, să modifice sau să descompună API-urile sau să aducă API-urile într-o formă general acceptată de supunere, în întregime sau parțial, cu excepția cazurilor în care prezentul Cntract sau legea aplicabilă le permite în mod expres.

3.3 Pentru utilizarea eficientă a API, pot fi necesare instrumente suplimentare de dezvoltare, cum ar fi un compilator sau alt software (”Third-Party Software"). Titularul licenței poartă întreaga responsabilitate pentru achiziționarea acestui software și a licențelor necesare. CREX24 nu are nicio obligație și nu acordă nicio garanție cu privire la utilizarea de către Titularul licenței a unui Third-Party Software.

3.4 Titularul licenței nu are dreptul să sublicențeze drepturile care îi revin în temeiul prezentului Contract, cu excepția cazurilor expres prevăzute în prezentul Contract. Titularul licenței nu poate utiliza mărcile sau denumirile comerciale CREX24. CREX24 își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acest document.

3.5 Titularul licenței nu poate obține drepturi de brevet pentru API-urile sau aplicațiile dezvoltate utilizând API-ul CREX24 sau API-urile altor licențe CREX24 API pentru a crea, utiliza sau vinde produse sau tehnologii.

4. Proprietate

CREX24 își rezervă drepturile de proprietate, inclusiv toate drepturile la brevete, drepturi de autor, secrete comerciale, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra API-urilor și orice modificări aduse acestora. CREX24 are dreptul exclusiv de a înregistra orice brevete și drepturi de autor. Titularul licenței recunoaște că, în conformitate cu acest Contract, Titularul licenței nu deține drepturi de proprietate asupra API-urilor, ci numai dreptul de utilizare limitat în condițiile prezentului Contract.

5. Suport

Departamentul de Suport Clienți CREX24 nu oferă suport tehnic pentru API în condițiile prezentului Contract și nu oferă actualizări, corecții de erori sau modificări API.

6. Confidențialitate

6.1 API-urile conțin informații valoroase despre compania și secretele comerciale aparținând CREX24. Acestea rămân proprietatea CREX24. Titularii de licență sunt obligați să evite divulgarea acestor informații și să evite utilizarea neautorizată a API-urilor.

6.2 Titularul licenței nu va divulga, nu va promova sau publica termenii prezentului Contract fără consimțământul scris prealabil al CREX24. Orice comunicat de presă sau publicație relevantă pentru acest Contract este supusă unei revizuiri prealabile și aprobării scrise a CREX24.

7. Nicio garanție

API-urile și documentația sunt furnizate "ca atare" fără garanții de orice fel. CREX24 nu garantează faptul că API-urile și documentația sunt adecvate pentru utilizarea de către Licențiați și fără defecte sau erori. În plus, CREX24 nu garantează accesul continuu și neîntrerupt la API și documentație și nu acordă garanții sau reprezentări cu privire la rezultatele utilizării acestora.

8. Răspundere Limitată

Titularul licenței este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare a sistemului său informatic sau pentru pierderea datelor rezultate din descărcarea sau utilizarea API-urilor. CREX24 nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune speciale, accidentale, consecvente (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profitului, suspendarea sau încetarea activității, avarierea sau defectarea calculatorului, pierderea informațiilor sau orice alte daune, inclusiv daune financiare, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza API-uri sau furnizarea sau lipsa de servicii de asistență), chiar dacă CREX24 a fost notificat despre posibilitatea unor asemenea daune.

9. Despăgubire

Titularul licenței nu trebuie să dețină CREX24, clienții săi, furnizorii sau alți parteneri și angajați răspunzători pentru eventuale pierderi, creanțe sau cereri, taxe legale rezonabile care decurg din utilizarea API-urilor.

10. Durata și Încetarea Contractului

10.1 În cazul în care titularul licenței nu respectă niciunul dintre termenii prezentului Contract, acesta va fi tras la răspundere față de CREX24 pentru orice pierdere sau daună rezultată din încălcarea termenilor.

10.2 La încheierea prezentului Contract, Titularul licenței va înceta imediat utilizarea API-urilor, va șterge toate copiile API-urilor și a documentației sau le va returna la CREX24.

10.3 CREX24 are dreptul de a verifica respectarea de către Titularul licenței a condițiilor Contractului. Titularul licenței, la cererea CREX24, este îndatorat să faciliteze acest lucru.

11. Diverse

11.1 Încălcarea sau nerespectarea termenilor prezentului Contract va duce la încetarea acestuia.

11.2 CREX24 are dreptul să suspende (sau să rezilieze), la discreția sa și fără notificare, accesul titularului licenței la Serviciu în cazul în care termenii Contrctului sunt încălcați.

Prin instalarea, copierea sau utilizarea în alt mod a API-urilor CREX24, Titularul Licenței recunoaște că a citit, a înțeles și a fost de acord cu condițiile specificate mai sus.

Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți capacitatea de utilizare a site-ului nostru, pentru a analiza traficul, precum și în scopuri de securitate și marketing. Aflați mai multe despre folosirea cookie-urilor.