Umowa Licencyjna API

Niniejsza Umowa z Klientem (zwana dalej "Umową") określa warunki korzystania ze strony internetowej CREX24 (zwane dalej "Regulaminem") dostępnej pod adresem https://crex24.com (zwana dalej "Witryna Internetowa"). Przed skorzystaniem z Witryny Internetowej, osoba fizyczna (zwana dalej "Klientem") musi przeczytać, zgodzić się i zaakceptować niniejszy Regulamin świadczenia usług. Jeśli Klient nie akceptuje warunków niniejszej Umowy i nie zaakceptuje wszystkich postanowień niniejszej Umowy, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny Internetowej.

Niniejsza umowa licencyjna API (zwana dalej "Umową") określa prawa dostępu Klienta (zwanego dalej "Licencjobiorcą") do API, danych i dokumentacji dostarczonych i licencjonowanych przez CREX24. Korzystając z API CREX24, Klient jest zobowiązany do przestrzegania warunków Umowy. Jeśli Klient nie zgadza się z warunkami Umowy, nie może korzystać z interfejsów API.

Interfejsy API są chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi umowami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami własności intelektualnej.

1. Postanowienia ogólne

1.1 "Interfejs programowania aplikacji" lub "API" to zestaw bibliotek, narzędzi, przykładowych kodów źródłowych, opublikowanych specyfikacji i dokumentacji opracowanej przez CREX24. CREX24 może, według własnego uznania, dostarczać aktualizacje lub dodatki API dla Licencjobiorców.

1.2 Dokumentacja obejmuje (ale nie jest ograniczona do) podręcznik programisty, materiały i inne informacje potrzebne do korzystania z interfejsów API.

2. Licencjonowanie

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, CREX24 udziela Licencjobiorcy ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenośnej licencji (bez prawa do udzielania sublicencji), na używanie API wyłącznie w celu osobistego użytku Licencjobiorcy (w celu rozwoju aplikacji do pracy z produktami CREX24).
Licencjobiorca nie może rozpowszechniać, licencjonować ani w inny sposób przekazywać interfejsu API stronom trzecim.

3. Inne prawa i ograniczenia

3.1 Licencjobiorca może kopiować interfejsy API wyłącznie do użytku zgodnego z warunkami niniejszej Umowy.

3.2 Inżynieria odwrotna. Licencjobiorca nie ma żadnych praw do kodu źródłowego API, z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych Licencjobiorcy na mocy niniejszej Umowy. Licencjobiorca nie jest uprawniony do przetwarzania, dekompilowania, modyfikowania ani dezasemblowania interfejsów API, ani w inny sposób przekazywania interfejsów API do ogólnie przyjętej formy rozpowszechniania w całości lub w części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie lub obowiązującym prawie.

3.3 W celu efektywnego korzystania z API, mogą być wymagane dodatkowe narzędzia programistyczne takie jak kompilator lub inne oprogramowanie ("Oprogramowanie stron trzecich"). Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zakup tego oprogramowania i niezbędne licencje. CREX24 nie jest zobowiązany i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących korzystania z oprogramowania stron trzecich przez Licencjobiorcę.

3.4 Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji na swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie. Licencjobiorca nie może używać znaków towarowych CREX24 lub nazw handlowych. CREX24 zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie.

3.5 Licencjobiorca nie może uzyskać praw patentowych do API lub aplikacji opracowanych przy użyciu API CREX24 lub API innych licencjobiorców API CREX24 w celu tworzenia, używania lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub technologii.

4. Własność

CREX24 zastrzega sobie prawo własności, w tym wszelkie prawa do patentów, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do API oraz wszelkich zmian. CREX24 ma wyłączne prawo do rejestracji wszelkich patentów i praw autorskich. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że na mocy niniejszej Umowy Licencjobiorca nie ma praw własności do API, a jedynie prawo do ograniczonego użytkowania na warunkach niniejszej Umowy.

5. Pomoc

Obsługa klienta CREX24 nie zapewnia wsparcia technicznego dla interfejsów API zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i nie zapewnia aktualizacji, poprawek ani zmian w API.

6. Poufność

6.1 Interfejsy API zawierają cenne informacje o firmie, oraz tajemnice handlowe należące do CREX24. Pozostają one własnością CREX24. Licencjobiorcy są zobowiązani do unikania ujawniania tych informacji i unikania nieautoryzowanego używania interfejsów API.

6.2 Licencjobiorca nie będzie ujawniał, reklamował ani publikował warunków niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody CREX24. Wszelkie komunikaty prasowe lub publikacje istotne dla niniejszej Umowy wymagają uprzedniej weryfikacji i pisemnej zgody CREX24.

7. Brak gwarancji

Interfejsy API i dokumentacja są dostarczane "tak jak są" bez jakiejkolwiek gwarancji. CREX24 nie gwarantuje, że interfejsy API i dokumentacja są odpowiednie do używania przez Licencjobiorcę i wolne od wad lub błędów. Ponadto CREX24 nie gwarantuje stałego i nieprzerwanego dostępu do interfejsów API i dokumentacji oraz nie udziela żadnych gwarancji dotyczących rezultatów ich użycia.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego systemu komputerowego lub utratę danych w wyniku pobierania lub używania interfejsów API. CREX24 nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, szkody wtórne (w tym między innymi, utratę zysków, zawieszenie lub zakończenie pracy, błąd w diałaniu lub awarię komputera, utratę informacji lub jakiekolwiek inne szkody, w tym szkody finansowe wynikające z użycia lub niemożności korzystania z API, czy świadczenia lub braku świadczenia usług wsparcia), nawet jeśli CREX24 został powiadomiony o możliwości wystąpienia takiej szkody.

9. Odszkodowanie

Licencjobiorca nie może pociągać CREX24, jego klientów, dostawców lub innych partnerów i pracowników do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia lub żądania, uzasadnione koszty prawne wynikające z używania interfejsów API.

10. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

10.1 W przypadku nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, będzie on odpowiedzialny wobec CREX24 za wszelkie straty lub szkody wynikające z naruszenia warunków.

10.2 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, Licencjobiorca natychmiast zaprzestanie korzystania z interfejsów API, usunie wszystkie kopie interfejsów API i dokumentacje lub zwróci je do CREX24.

10.3 CREX24 ma prawo sprawdzić zgodność Licencjobiorcy z warunkami Umowy. Licencjobiorca, na wniosek CREX24, ma obowiązek ułatwienia sprawdzenia tej zgodności.

11. Różne

11.1 Naruszenie lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej Umowy prowadzi do jej rozwiązania.

11.2 CREX24 ma prawo do zawieszenia (lub zakończenia), według własnego uznania i bez powiadomienia, dostępu Licencjobiorcy do Serwisu w przypadku naruszenia warunków Umowy.

Instalując, kopiując lub w inny sposób wykorzystując API CREX24, Licencjobiorca potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na warunki określone powyżej.

Wykorzystujemy pliki cookie w celu poprawienia funkcjonalności naszego serwisu i analizy ruchu, a także do celów bezpieczeństwa i marketingowych. Dowiedz się więcej o wykorzystaniu plików cookie.