Umowa użytkownika

Niniejsza Umowa z klientem (zwana dalej "Umową") określa warunki korzystania ze strony internetowej CREX24 (zwanej dalej "Regulaminem") dostępnej pod adresem https://crex24.com (zwana dalej "Strona internetowa"). Przed skorzystaniem z Witryny, osoba fizyczna (zwana dalej "Klientem") musi przeczytać, zgodzić sięć i zaakceptować niniejsze Regulamin świadczenia usług. Jeśli Klient nie akceptuje warunków niniejszej Umowy i nie zaakceptuje wszystkich postanowień niniejszej Umowy, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków według własnego uznania. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie internetowej. Użytkownik zobowiązuje się, że powinien niezależnie monitorować wiadomości w celu uzyskania najnowszych aktualizacji. Uznaje się, że użytkownicy zaakceptowali zmiany jeśli nadal korzystają z Platformy. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, powinien zaprzestać korzystania z Witryny.

Przepisy ogólne i definicje:

 • CREX24 (zwany dalej "Serwis") jest narzędziem online przeznaczonym do handlowania róznego rodzaju kryptowalutami (walutami elektronicznymi).
 • Niniejszy Regulamin Użytkowania określaja warunki dostępu do strony internetowej i korzystania z usług świadczonych przez Serwis.
 • Serwis podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu Użytkowania.
 • Serwis zapewnia wszystkim Użytkownikom jednakowe prawa, ale nie gwarantuje jednakowej jakości połączenia.

Dostęp do Serwisu:

 • Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że on zgadza się z Regulamienm Użytkowania, jest pełnoletni, korzystanie z tego Serwisu nie jest zabronione w jego kraju zamieszkania, oraz Użytkownik nie planuje dokonywać nielegalnych czynności korzystając z Serwisu.
 • Użytkownicy gwarantują, że podczas rejestracji dostarcza prawdziwe, dokładne i aktualne i kompletne dane osobowe, oraz wyraża zgodę na ich aktualizację.
 • Użytkownik gwarantuje poufność dostępu do konta oraz danych które zostały podane przy rejestracji, jest prawnie odpowiedzialny za wszystkie czynności na swoim koncie, włączając przypadki naruszenia bezpiecześnstwa i nieautoryzowanego dostępu.
 • Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Serwisu o nieuprawnionym wykorzystaniu swojego konta.

Zawieszenie dostępu:

 • W przypadku, gdy Serwis podejrzewa nielegalną działalność na koncie lub podejrzewa, że bezpieczeństwo konta Użytkownika zostało naruszone lub Użytkownik naruszył którekolwiek punkt Regulaminu Użytkowania, dane konto zostanie tymczasowo zawieszone. Użytkownik powinien skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta, aby przywrócić dostęp.
 • Konto Użytkownika zostanie zablokowane bez prawa odzyskania dostępu w przypadku jeśli Użytkownik utrudnia działania Serwisu.

Relacje ze stronami trzecimi:

 • Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownicy gwarantują, że są prawowitymi właścicielami i są uprawnieni do korzystania ze wszystkich środków i Kryptowalut.
 • Użytkownicy handlujący ze stronami trzecimi ponoszą osobistą odpowiedzialność przed stronami trzecimi za swoje środki. Serwis CREX24 w takich czynnościach jest bezstronny i nie ponosi odpowiedzialności za fundusze osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek sporów, Serwis nie będzie stroną ponoszącą odpowiedzialność.
 • Serwis nie będzie udostępniał informacji o transakcjach żadnym stronom trzecim.
 • Serwis nie akceptuje żądań ani roszczeń stron trzecich do zawieszenia jakichkolwiek kont.

Ostrzeżenie o ryzyku:

Akceptując Regulamin Użytkowania, użytkownik potwierdza, że rozumie zasady usługi i przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko i straty związane z korzystania z Serwisu.

Własność intelektualna:

Wszystkie materiały publikowane na Witrynie, a także Serwis i inne usługi świadczone przez Witrynę, są własnością Serwisu i nie mogą zostać użyte do publikacji, dystrybucji i powielania.

Zrzeczenie się gwarancji:

 • Serwis będzie świadczył usługi na zasadzie "jak jest" w danej chwili. Serwis dołoży wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie Serwisu. Nie gwarantuje jednak, że nie będzie problemów technicznych które mogłyby doprowadzić do całkowitego lub częściowego zawieszenia Serwisu.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody poniesione przez Użytkowników nawet w przypadku, gdy Serwis był wcześniej świadomy takich szkód. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za jakiekolwiek dane dotyczące ich działaności ujawnione stronom trzecim w wyniku włamania do systemu lub naruszenia zasad bezpieczeństwa.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy w przypadku przerwania lub utraty połączenia, włącznie z przerwaniem dostępu do globalnej sieci internetowej, oraz w przypadkach nadzwyczajnych okoliczności.

Więcej:

Serwis działa na terenie wszystkich państw z wyjątkiem USA i Kanady.

Kontakty:

W przypadku problemów, sporów, nieporozumień należy skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta Serwisu.