API-licentieovereenkomst

Deze klantovereenkomst (die hierna de 'overeenkomst' genoemd wordt) beschrijft de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de CREX24-website (hierna 'gebruiksvoorwaarden'), toegankelijk op https://crex24.com (hierna de 'website'). Alvorens de website te kunnen gebruiken, moet de natuurlijke persoon (hierna 'klant') deze gebruiksvoorwaarden lezen, akkkoord gaan en aanvaarden. Als de klant niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst en niet aanvaardt zich eraan te houden, moet hij/zij onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

Deze API-licentieovereenkomst (die hierna de "overeenkomst" wordt genoemd) bepaalt de toegangsrechten van de klant (hierna "gelicentieerde" genoemd) over API's, gegevens en documentatie die door CREX24 verstrekt en gelicentieerd werden. Door het gebruik van CREX24 API's is de klant verplicht zich te houden aan de voorwaarden van de overeenkomst. Als de klant niet akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst, kan hij/zij geen API's gebruiken.

API's worden beschermd door auteursrecht en internationale auteursrechtovereenkomsten, evenals door andere intellectuele eigendomsrechten.

1. Algemene provisies

1.1 Een 'application programming interface' of 'API' is een verzameling bibliotheken, hulpmiddelen, voorbeeldbroncodes, gepubliceerde specificaties en documentatie ontwikkeld door CREX24. Naar eigen goeddunken kan CREX24 updates of API-toevoegingen aanbieden voor licentiehouders.

1.2 De documentatie omvat (maar is niet beperkt tot) de programmeurshandleiding, materialen en andere informatie die nodig is voor het gebruik van API's.

2. Licentiëring

Onder de voorwaarden van deze overeenkomst verleent CREX24 de gelicentieerde een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht op sublicentie) om API's uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk gebruik van de gelicentieerde (voor de ontwikkeling van apps om met CREX24-producten te werken).
De gelicentieerde mag API's niet uitdelen, licentiëren of op andere wijze overdragen aan derden.

3. Andere rechten en beperkingen

3.1 De gelicentieerde mag de API's alleen kopiëren voor gebruik onder de voorwaarden van deze overeenkomst.

3.2 Reverse engineering. De gelicentieerde heeft geen rechten over de API-broncode, met uitzondering van de rechten die door deze overeenkomst uitdrukkelijk aan de gelicentieerde worden verleend. De gelicentieerde heeft niet het recht om API's te verwerken, decompileren, wijzigen, uit elkaar te halen of de API's in een algemeen aanvaarde vorm - geheel of gedeeltelijk - van inzending te brengen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst of de wetgeving die van toepassing is.

3.3 Voor het efficiënt gebruik van API kunnen aanvullende ontwikkelhulpmiddelen zoals een compiler of andere software ('software van derden') vereist zijn. De gelicentieerde draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aankoop van deze software en de benodigde licenties. CREX24 is niet verplicht en biedt geen garanties met betrekking tot het gebruik van software van derden door de gelicentieerde.

3.4 De gelicentieerde heeft niet het recht om zijn rechten onder deze overeenkomst in sublicentie te geven, behalve voor gevallen die uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden vermeld. De gelicentieerde mag de handelsmerken of handelsnamen van CREX24 niet gebruiken. CREX24 behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden toegekend.

3.5 De gelicentieerde kan geen patentrechten verkrijgen op API's of applicaties die zijn ontwikkeld met behulp van de CREX24 API of andere CREX24 API-gelicentieerden om producten of technologieën te creëren, te gebruiken of te verkopen.

4. Eigendom

CREX24 behoudt de eigendomsrechten, inclusief alle rechten op patenten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op API's en alle wijzigingen daarvan. CREX24 heeft het exclusieve recht om eventuele patenten en auteursrechten te registreren. De gelicentieerde erkent dat onder deze overeenkomst de gelicentieerde geen eigendomsrechten heeft over API's, alleen het recht op beperkt gebruik onder de voorwaarden van deze overeenkomst.

5. Hulp

Het Support Team van CREX24 biedt geen technische ondersteuning voor de API's onder de voorwaarden van deze overeenkomst en zorgt niet voor updates, bugfixes of API-wijzigingen.

6. Vertrouwelijkheid

6.1 API's bevatten waardevolle informatie over het bedrijf en de handelsgeheimen van CREX24. Deze blijven eigendom van CREX24. Gelicentieerden moeten voorkomen dat deze informatie openbaar wordt gemaakt en ongeoorloofd gebruik van API's moet vermeden worden.

6.2 De gelicentieerde zal de voorwaarden van deze overeenkomst niet bekendmaken, adverteren of publiceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CREX24. Elk persbericht of elke publicatie die relevant is voor deze overeenkomst, is onderworpen aan voorafgaande beoordeling en schriftelijke goedkeuring door CREX24.

7. Geen garantie

API's en documentatie worden geleverd 'as-is', zonder enige vorm van garantie. CREX24 garandeert niet dat API's en documentatie geschikt zijn voor gebruik door de licentiehouder en vrij van gebreken of fouten zijn. Bovendien garandeert CREX24 geen voortdurende en ononderbroken toegang tot API's en documentatie en biedt geen garanties of verklaringen met betrekking tot de resultaten van het gebruik.

8. Beperking van aansprakelijkheid

De gelicentieerde is volledig aansprakelijk voor eventuele schade aan zijn/haar computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of het gebruik van API's. CREX24 is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, schorsing of beëindiging van het werk, het falen of het uitvallen van de computer, verlies van gegevens of enige andere schade, met inbegrip van de financiële schade, voortkomend uit het gebruik van of het onvermogen om API's te gebruiken of het verschaffen of gebrek aan het leveren van ondersteunende diensten), zelfs als CREX24 op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

9. Schadeloosstelling

De gelicentieerde zal CREX24, zijn klanten, leveranciers of andere partners en werknemers niet aansprakelijk houden voor eventuele verliezen, claims of eisen, redelijke juridische kosten die voortvloeien uit het gebruik van API's.

10. Duur en beëindiging van de overeenkomst

10.1 In het geval dat de gelicentieerde enige van de voorwaarden van deze overeenkomst niet naleeft, zal hij/zij aansprakelijk worden gehouden voor CREX24 voor verlies of schade die voortvloeit uit de schending van de voorwaarden.

10.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zal de gelicentieerde onmiddellijk het gebruik van API's stopzetten, alle kopieën van API's en documentatie verwijderen of ze terugsturen naar CREX24.

10.3 CREX24 heeft het recht om te controleren of de gelicentieerde voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst. De gelicentieerde is bij een verzoek van CREX24 verplicht dit te vergemakkelijken.

11. Diversen

11.1 Schending of niet-naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst zullen resulteren in de beëindiging ervan.

11.2 CREX24 heeft het recht om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving de toegang van de gelicentieerde tot de dienst op te schorten (of te beëindigen) in het geval dat de voorwaarden van de overeenkomst worden overtreden.

Door de API's van CREX24 te installeren, te kopiëren of op een andere manier te gebruiken, erkent de gelicentieerde dat hij de hierboven vermelde voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

We gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, internetverkeer te analyseren en voor beveiligings- en marketingdoeleinden. Kom meer te weten over het gebruik van cookies.