API хувилбарыг 2019 оны 12 сарын 5-наас дэмжихээ зогсоосон. илүү сайн хамгаалалт, ажиллагаатай хэрэглэхэд хялбар Trade API 2.0 API-н шинэ хувилбарыг хэрэглэхийн тулд арилжааны ботынхоо кодыг шинэчилнэ үү.

Нийтийн API арга

HTTP GET хүсэлт хүлээн авч, үр дүнг JSON форматаар харуулдаг 6 нийтийн арга байдаг:

ReturnTicker

Энэ арга нь бүх/заасан маркет тикерийг харуулна; хүсэлт болон үр дүнгийн жишээ:

Жишээ 1. Бүх тикерийн үр дүн.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker

Үр дүн:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.09611615",
  Last: "0.05125186",
  LowPrice: "0.04456261",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01025148",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.00105385",
  Last: "0.00050066",
  LowPrice: "0.00040122",
  ...
 }, ...]
}

Жишээ 2. BTC_LTC болон BTC_DOGE тикерүүдийн үр дүн.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTicker?request=[NamePairs=BTC_LTC,BTC_DOGE]

Үр дүн:

{
 Tickers: [{
  BaseVolume: "0.00000000",
  HighPrice: "0.02062280",
  Last: "0.01023842",
  LowPrice: "0.00972667",
  ...
 }, {
  BaseVolume: "0.47617000",
  HighPrice: "0.00000080",
  Last: "0.00000041",
  LowPrice: "0.00000035",
  ...
 }]
}


Return24Volume

Энэ арга нь 24 цагийн турш бүх/заасан маркетын арилжагдсан дүнг харуулна:

Жишээ. BTC_DOGE-ийн арилжагдсан дүн.

Хүсэлт:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/Return24Volume?request=[NamePairs=BTC_DOGE]

Үр дүн:

{
 Volume: {
  VolumesByOne: [{
   Name: "BTC",
   Volume: 0.23673
  }, {
   Name: "DOGE",
   Volume: 577000
  }],
  VolumesByTwo: [{
   First: {
    Name: "BTC",
    Volume: 0.23673
   },
   Name: "BTC_DOGE",
   Second: {
    Name: "DOGE",
    Volume: 577000
   }
  }]
 }
}


ReturnOrderBook

Энэ арга нь заасан маркетын захиалгын даалгаврыг харуулдаг

Жишээ. BTC_DOGE-ийн захиалгын даалгавар

Хүсэлт:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnOrderBook?request=[PairName=BTC_DOGE]

Үр дүн:

{
 BuyOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "36826.27800846",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01509877",
  CoinCount: "36826.27800846",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "67304.76798074",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02729017",
  CoinCount: "30478.48997228",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75084.76074510",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03032437",
  CoinCount: "7779.99276436",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "75433.94286209",
  AccumulateMoneyVolume: "0.03045706",
  CoinCount: "349.18211699",
  ...
 }],
 SellOrders: [{
  AccumulateMoneyCount: "10642.66536957",
  AccumulateMoneyVolume: "0.00446992",
  CoinCount: "10642.66536957",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "31738.44031685",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01354110",
  CoinCount: "21095.77494728",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "41156.60557210",
  AccumulateMoneyVolume: "0.01768510",
  CoinCount: "9418.16525525",
  ...
 }, {
  AccumulateMoneyCount: "50937.97566773",
  AccumulateMoneyVolume: "0.02208671",
  CoinCount: "9781.37009563",
  ...
 }]
}


ReturnTradeHistoryPub

Энэ арга нь сүүлийн 1,000 (Тоолох параметрийг тодорхойлсон бол үүнээс бага) гүйлгээг эсвэл UNIX timestamp форматаар StartTS болон EndTS параметрээр тодорхойлсон хугацаан дахь гүйлгээг харуулна.

Жишээ. BTC_DOGE-ийн гүйлгээний түүх.

Хүсэлт:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnTradeHistoryPub?request=[PairName=BTC_DOGE]

Үр дүн:

{
 Trades: [{
  CoinCount: "716.23394813",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000027",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }, {
  CoinCount: "283.76605187",
  CoinPrice: "0.00000037",
  Commission: "0.00000010",
  DtCreateTS: 1502771794,
  ...
 }]
}


ReturnChartData

Энэ арга нь заасан маркетын лаан графикийн мэдээллийг харуулдаг. Лааны минутыг CandleTimeInMinutes параметрээр тохируулна. Эхлэх ба дуусах цагийн интервалыг UNIX timestamp форматын StartTS болон EndTS параметрээр тохируулж өгдөг.

Жишээ. Энэ арга нь 1 сарын 1-ээс 31-ийг хүртэл BTC-DOGE-ийн өдөр тутмын квотын графикийг харуулдаг.

Хүсэлт:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnChartData?request=[PairName=BTC_DOGE][CandleTimeInMinutes=1440][StartTS=1546300800][EndTS=1548892800]

Үр дүн:

{
 Candles: [{
  EndOrderPrice: "0.00000099",
  MaxOrderPrice: "0.00000100",
  MinOrderPrice: "0.00000098",
  OrderCount: 4,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000100",
  MaxOrderPrice: "0.00000101",
  MinOrderPrice: "0.00000099",
  OrderCount: 2,
  ...
 }, {
  EndOrderPrice: "0.00000102",
  MaxOrderPrice: "0.00000103",
  MinOrderPrice: "0.00000100",
  OrderCount: 4 ,
  ...
 }, ...]
}


ReturnCurrencies

Энэ арга нь бүх/заасан валютын мэдээллийг харуулдаг.

Жишээ. DOGE валютын мэдээлэл

Хүсэлт:https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotPublic/ReturnCurrencies?request=[Names=DOGE]

Үр дүн:

{
 Currencies: [{
  Delisted: false,
  Disabled: false,
  Frozen: false,
  MinConf: 6,
  Name: "Dogecoin",
  ...
 }]
}

Арилжааны API аргууд

API арилжааны холбоос: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/<MethodName>

API арилжаанд хэрэглэх API түлхүүрийг үүсгэхэд хэрэгтэй(https://crex24.com/settings/tokens).

Секундэд хүсэлт гаргах хязгаартай болохыг анхаарна уу. Хэрэв хангалттай биш бол Үйлчилгээний албатай холбогдож, хязгаарыг нэмнэ үү.

Бүх API арилжааны хүсэлт нь POST арга ашиглан HTTP хаяг руу илгээгдэх бөгөөд дараах гарчигтай байна:
 • UserKey — API key.
 • Sign — HMACSHA512-р дамжуулан нууц түлхүүр ашиглан POST-ын гарын үсгийн хүсэлтийг үүсгэсэн.

Бүх хүсэлт POST параметр Nonce-г агуулсан байна. Nonce нь unsigned int64 бөгөөд өмнөх утгаасаа заавал илүү байна. Тиймээс timestamp параметр ашиглах хэрэгтэй.

Үр дүнг JSON форматаар харуулдаг. Хэрэ алдаа гарвал үр дүн дараах форматаар харагдана:

{"Error" : {"Message" : "<error message>"}}

API арилжаанд олон хэлээр явуулсан хүсэлтийн жишээ:

Readme: https://github.com/iiw/Crex24.Examples

Python: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/python/app.py

C#: https://github.com/3P3C/Crex24.Example/blob/master/Crex24Example/Program.cs

JS: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/tree/master/js

PHP: https://github.com/iiw/Crex24.Examples/blob/master/php/app.php

ReturnBalances

Боломжит үлдэгдэл авах.

Жишээ.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnBalances

Хүсэлтийн текст:

{
  "Names" : ["BTC", "LTC"],  # Валютын жагсаалт. Хэрэв боломжгүй бол бүх валютаар харах.
  "NeedNull" : "true"     # Жагсаалтад тэг үлдэгдлүүдийг оруулах.
}

Үр дүн:

{
 "Balances": [
  {
   "AvailableBalances": 10.00000000,
   "InOrderBalances": 10.00000000,
   "Name": "BTC"
  },
  {
   "AvailableBalances": 0.00000000,
   "InOrderBalances": 0.00000000,
   "Name": "LTC"
  }
 ]
}

ReturnOpenOrders

Нээлттэй захиалгуудыг авах.

Жишээ.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOpenOrders

Хүсэлтийн текст:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # Арилжааны хослолын жагсаалт. Хэрэв байхгүй бол бүх хослолоор харуулах.
}

Үр дүн:

{
 "Orders": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Id": 71463796,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Id": 71463169,
   "IsCloseRequired": false,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

ReturnTradeHistory

Арилжааны түүх авах.

Жишээ.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnTradeHistory

Хүсэлтийн текст:

{
 "Pairs": ["BTC_LTC", "BTC_ETH"]  # Арилжааны хослолын жагсаалт. Хэрэв байхгүй бол бүх хослолоор харуулах.
}

Үр дүн:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01135442,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506085177,
   "Id": 185169,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  },
  ...
 ]
}

ReturnOrderTrades

Арилжааны гүйлгээг захиалгаар авах.

Жишээ.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderTrades

Хүсэлтийн текст:

{
 "OrderId": 51893150
}

Үр дүн:

{
 "Trades": [
  {
   "CoinCount": 10.00000000,
   "CoinPrice": 0.06835904,
   "Commission": 0.00000166,
   "DtCreateTS": 1506517638,
   "Id": 185197,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": true,
   "PairName": "BTC_ETH"
  },
  ...
 ]
}

Buy

Авах захиалга хийх.

Жишээ. 0.01194538 үнээр 10 LTC-г BTC-р худалдаж авах захиалга хийх:

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Buy

Хүсэлтийн текст:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

Үр дүн:

{
 "Id": 51893288
}

Sell

Худалдах захиалга хийх.

Жишээ. 0.01194538 үнээр 10 LTC-г BTC-р худалдах захиалга хийх:

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Sell

Хүсэлтийн текст:

{
 "Pair": "BTC_LTC",
 "Course": 0.01194538,
 "Volume": 10.0
}

Үр дүн:

{
 "Id": 51893294
}

CancelOrder

Захиалга цуцлах.

Жишээ.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrder

Хүсэлтийн текст:

{
 "OrderId": 51893294
}

Үр дүн:

{
 "Success": true
}

CancelOrderMulti

ID-ийн жагсаалт эсвэл арилжааны хослол ашиглан хэд хэдэн захиалгыг цулах.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/CancelOrderMulti

Жишээ 1. ID жагсаалтаар захиалга цуцлах:

Хүсэлтийн текст:

{
 "OrderIds": [51893293, 51893292]
}

Жишээ 2. Арилжааны хослолоор бүх захиалгыг цуцлах:

Хүсэлтийн текст:

{
 "PairNames": ["BTC_ETH", "BTC_LTC"]
}

Үр дүн:

{
 "Success": true
}

ReturnOrderStatus

Захиалгаар мэдээлэл болон бүх гүйлгээг харах.

Жишээ.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnOrderStatus

Хүсэлтийн текст:

{
 "OrderId": 51893312
}

Үр дүн:

{
 "CurrentOrder": {        # Захиалгын төлөв.
  "CoinCount": 9.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "SourceOrder": {        # Эхний захиалгын төлөв.
  "CoinCount": 10.00000000,
  "CoinPrice": 0.01194538,
  "Id": 51893314,
  "IsCloseRequired": false,
  "IsSell": false,
  "PairName": "BTC_LTC"
 },
 "Trades": [           # Захиалгаар арилжааны гүйлгээний жагсаалт
  {
   "CoinCount": 1.00000000,
   "CoinPrice": 0.01194538,
   "Commission": 0.00000000,
   "DtCreateTS": 1507465556,
   "Id": 185250,
   "IsMaker": true,
   "IsSell": false,
   "PairName": "BTC_LTC"
  }
 ]
}

ReturnDepositsWithdrawals

Депозит болон татан авах түүхээ аваарай. Гүйлгээг хамгийн сүүлдж хийгдсэнээс авахуулан хуудас бүрээр харуулна. Дараагийн хуудсыг нээхийн тулд FromId талбарт өмнөх үр дүнгээс хамгийн бага ID-г оруулна уу.

Жишээ. Сүүлийн 100 бүртгэлийг харах:

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositsWithdrawals

Хүсэлтийн текст:

{
 "Names": ["BTC", "LTC"],    # Валютын жагсаалт. Хэрэв боломжгүй бол бүх валютаар харах.
 "FromId": 0,          # өмнөх үр дүнгүүдээс 0 эсвэл хамгийн бага ID бүртгэлтэй
 "Take": 100          # Харуулж болох бүртгэлийн тоо. Бүртгэлийн тооны дээд хязгаар 1,000.
}

Үр дүн:

{
 "CountRemain": 1000,             # Үлдсэн харуулж болох бүртгэлийн тоо. Хэрэв 0 бол энэ нь сүүлийн хуудас.
 "Changes": [
  {
   "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",  # Төлбөрийн хаяг.
   "AgentName": null,            # Фиат мөнгөн тэмдэгтийн төлбөрийн системийн нэр
   "CurrenceName": "BTC",
   "Id": 151,                # Бүртгэлийн ID.
   "NeedConfirm": 15,
   "NumConfirm": 17,
   "Status": 3,               # Төлбөрийн төлөв. Дараахыг хар.
   "Sum": 0.20000000,
   "TimeTs": 1504100143,           # Бүртгэл үүссэн цаг UTC форматаар.
   "TxId": "4f37855e4ecfc8f15b58f3397a6f339ca6f941d63d097c08004f7c9dfc4ec700",  # Гүйлгээний ID
   "Type": 2                 # Бүртгэлийн төрөл. Дараахыг хар.
  },
  ...
 ],
}

"Төлөв" талбарын боломжит утгууд:
 1. - Хэрэглэгч баталгаажуулсан
 2. - Гүйлгээ үүссэн
 3. - Эхний баталгаажуулалт
 4. - Амжилттай боловсруулсан
 5. - Гүйлгээ татгалзсан
 6. - Боловсруулж байна
 7. - Хэрэглэгч цуцалсан
 8. - Илгээхээр хүлээж байна
"Төрөл" талбарын боломжит утгууд:
 1. - Криптовалют депозит
 2. - Криптовалют татан авах
 3. - Фиат мөнгөн тэмдэгтээр депозит хийх
 4. - Фиат мөнгөн тэмдэгтээр татан авах

Withdraw

Татан авах хүсэлт үүсгэх.

Жишээ.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/Withdraw

Хүсэлтийн текст:

{
 "Currency": "BTC",
 "Sum": 1.0,
 "Address": "17XjwyX78jusTPXHxxF14ST9fWrCUcLT6L",
 "Message": "any_message"     # Гүйлгээний зурвас (хэрэв валют дэмждэг бол илгээгдэнэ).
}

Үр дүн:

{
 "NewBalance": 9.00000000,             # Шинэ үлдэгдэл.
 "OutId": 613                   # Татан авах хүсэлтийн Id. Хэрэв 0 биш бол хүсэлт амжилттай үүссэн.
}

ReturnDepositAddress

Валютын депозит хийх хаяг авах. Хэрэв депозит хийх явцад зурвас үлдээх шаардлагатай бол зурвас үр дүн хэсэгт харагдана.

Хүсэлт: https://api.crex24.com/CryptoExchangeService/BotTrade/ReturnDepositAddress

Жишээ 1. BTC депозит хийх хаяг авах:

Хүсэлтийн текст:

{
 "Currency": "BTC"
}

Үр дүн:

{
 "Address": "1JH6h3qDbAMEzAD8e7usWEqePddHzpSTgK",
 "Message": null 
}

Жишээ 2. XMR депозит хийх хаяг авах:

Хүсэлтийн текст:

{
 "Currency": "XMR"
}

Үр дүн:

{
 "Address": "NC6GOUR4ICVVPPK7N4UIYWDJM6LTUBJFR7OVXDS5",
 "Message": "950a239c0f98ca41"               # Депозит хийх явцад зурвас бичих ёстой.
}
Вэбсайтын хэрэглээг сайжруулах, сайтын ачаалал шинжлэх, аюулгүй байдал болон маркетингийн зорилгоор күүки ашигладаг. Күүкиний хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх.