Нууцлалын бодлого

Ерөнхий нөхцөл

Энэхүү Нууцлалын бодлого (цаашид "Бодлого" гэх) нь CREX24 үйлчилгээний хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийг (цаашид "Үйлчилгээ" гэх) цуглуулах, боловсруулах, ашиглахыг удирддаг. Үйлчлүүлэгч (цаашид "Үйлчлүүлэгч" гэх) нь Үйлчилгээг ашигласнаар энэхүү бодлогыг автоматаар зөвшөөрч байна.

Үйлчилгээний захиргааны шийдвэрээр энэхүү Бодлого нь дурын үед өөрчлөгдөж болно. Үйлчлүүлэгч нь Бодлогын өөрчлөлт гарсан эсэхийг CREX24-ийн https://crex24.com вэбсайтаас (цаашид "Вэбсайт" гэх) шалгаж байх ёстой. Нэмэлт өөрчлөлт орсон Бодлогыг вэбсайтад нийтэлсэн дариу хүчин төгөлдөр болно.

Үйлчлүүлэгчийн талаар мэдээлэл хүлээн авч, ашиглах

Үйлчилгээнд бүртгүүлэхдээ эсвэл Үйлчилгээнээс аль нэг үйлчилгээг авахдаа Үйлчлүүлэгч баталгаажуулах үйлдлийг хийх шаардлага гарч болно. Үйлчилгээний энэ шаардлагын дагуу, Үйлчлүүлэгч зарим нэг хувийн мэдээллээ (цаашид "Хувийн мэдээлэл" гэх) Үйлчилгээнд өгөх үүрэгтэй. Шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалтыг харах: https://crex24.com/settings/verification.

Үйлчилгээний хүрээнд IP хаяг, дурын мэдээлэл, Үйлчлүүлэгчийн төхөөрөмж, сурталчилгааны ID үйлдлийн системийн өгөгдөл, GPS-рх газарзүйн байршил, Үйлчилгээг ашиглах үеийн тохиргоо, сонголт болон үйлчилгээг сайжруулах бусад мэдээллийг автоматаар цуглуулж болзошгүй.

Үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийн нууцлал

Хэрэглэгчийн мэдээллийг зөвхөн энэхүү Нууцлалын бодлогод заасан тохиолдолд гуравдагч этгээдэд дамжуулж болно.

Үйлчилгээ нь тухайн орон нутгийн хүсэлтээр эсвэл цагдаагийн байгууллагын албан ёсны хүсэлтээр үйлчүүлэгчийн талаар цуглуулсан мэдээлэл эсвэл тэдний сайн дураар олгосон мэдээллийг ил тод болгох эрхтэй.

Хэрэв залилан мэхлэх үйл ажиллагааг таслан зогсоох, бусад хэрэглэгчдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, үйлчилгээний эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах шаардлагатай бол Үйлчилгээ нь Хэрэглэгчийн тухай мэдээллийг задруулах эрхтэй.

Шаардлагатай бол Үйлчилгээ нь итгэмжлэгдсэн үйлчилгээ үзүүлэгчид болон түншүүддээ Хэрэглэгчийн талаархи мэдээллийг өгөх эрхтэй.

Түүнчлэн, Үйлчилгээ нь Хэрэглэгчийн талаарх мэдээллийг сурталчлагчид болон аналитик платформуудад дамжуулах боломжтой.

Хувийн мэдээллийг устгах эсвэл өөрчлөх

Өгсөн мэдээлэлдээ өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол Үйлчилгээний багтай холбогдоно уу.

Үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг дансаа устгах хүртэл хадгалдаг. Бүртгэлээ устгахын хүсвэл Үйлчилгээний албатай холбоо барина уу.

Хуулийн шаардлагын дагуу болон маргаан шийдвэрлэх зорилгоор Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг хадгалж болно.

Гуравдагч талын нөөцийн холбоос

Үйлчилгээ нь гуравдагч талын вэбсайтын холбоосыг агуулж болно. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь энэхүү холбоосуудыг хариуцдаггүй бөгөөд Үйлчлүүлэгч өөрөө тухайн гуравдагч талын вэбсайтын Нууцлалын бодлоготой танилцах ёстой.

Гуравдагч талын үйлчилгээний нууцлалын бодлого ба үйлчилгээ үзүүлэгчид: https://appodeal.com/privacy-policy

Күүки

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор Үйлчилгээ үзүүлэгч нь күүки хэрэглэдэг. Үйлчлүүлэгч хөтчийнхөө тохиргооноос күүкиг идэвхгүй болгож болох ч ингэснээр Үйлчилгээ бүрэн авах боломжгүй болж болзошгүй.

Хувийн мэдээллийг хамгаалах

Үйлчилгээ нь стандарт шифрлэлт, өгөгдөл хадгалах технологи хэрэглэдэг бөгөөд Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг хамгаалах бүх арга хэмжээг авдаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь интернэтэд өгөгдөл дамжуулах, хадгалахад өгөгдлийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангана гэсэн үг биш юм.

Холбоо барих

Энэхүү бодлоготой холбоотой гарсан аливаа асуудлын талаар Үйлчилгээний албатай холбогдоно уу.

Вэбсайтын хэрэглээг сайжруулах, сайтын ачаалал шинжлэх, аюулгүй байдал болон маркетингийн зорилгоор күүки ашигладаг. Күүкиний хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх.