Нууцлалын бодлого

Ерөнхий нөхцөл

Энэхүү Нууцлалын бодлого (цаашид "Бодлого" гэх) нь CREX24 үйлчилгээний хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийг (цаашид "Үйлчилгээ" гэх) цуглуулах, боловсруулах, ашиглахыг удирддаг. Үйлчлүүлэгч (цаашид "Үйлчлүүлэгч" гэх) нь Үйлчилгээг ашигласнаар энэхүү бодлогыг автоматаар зөвшөөрч байна.

Үйлчилгээний захиргааны шийдвэрээр энэхүү Бодлого нь дурын үед өөрчлөгдөж болно. Үйлчлүүлэгч нь Бодлогын өөрчлөлт гарсан эсэхийг CREX24-ийн https://crex24.com вэбсайтаас (цаашид "Вэбсайт" гэх) шалгаж байх ёстой. Нэмэлт өөрчлөлт орсон Бодлогыг вэбсайтад нийтэлсэн дариу хүчин төгөлдөр болно.

Үйлчлүүлэгчийн талаар мэдээлэл хүлээн авч, ашиглах

Бүртгэл болон нэвтрэх эрх авахын тулд Үйлчлүүлэгч баталгаажуулалтын процедурыг гүйцэтгэх ёстой бөгөөд имэйл хаяг, биеийн байцаалтын баримт бичгийн (пасспорт) зураг зэрэг хувийн мэдээллээ (цаашид "Хувийн мэдээлэл" гэх) олгох шаардлагатай.

Үйлчилгээ үзүүлэх явцад захиргааны ажлын зорилгоор Хэрэглэгчээс дараах мэдээллийг хэрэглэгчийн нэр оруулахгүй үл танигдах байдлаар цуглуулна:
  • Хөтөч болон үйлдлийн системийн мэдээлэл;
  • IP хаяг;
  • URL хаяг;
  • Вэбсайт ашигласантай холбоотой бусад статистикийн мэдээлэл.

Хувийн мэдээллийг устгах эсвэл өөрчлөх

Өгсөн мэдээлэлдээ өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол Үйлчилгээний багтай холбогдоно уу.

Үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг дансаа устгах хүртэл хадгалдаг. Бүртгэлээ устгахын хүсвэл Үйлчилгээний албатай холбоо барина уу.

Хуулийн шаардлагын дагуу болон маргаан шийдвэрлэх зорилгоор Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг хадгалж болно.

Хувийн мэдээллийг ил тод болгох

Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг хуульд зааснаар шүүхийн шийдвэрийн дагуу хуулийн байгууллага эсвэл засгийн газрын агентлагуудын хүсэлтээр гуравдагч талтай хуваалцаж болох юм.

Күүки

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор Үйлчилгээ үзүүлэгч нь күүки хэрэглэдэг. Үйлчлүүлэгч хөтчийнхөө тохиргооноос күүкиг идэвхгүй болгож болох ч ингэснээр Үйлчилгээ бүрэн авах боломжгүй болж болзошгүй.

Гуравдагч талын нөөцийн холбоос

Үйлчилгээ нь гуравдагч талын вэбсайтын холбоосыг агуулж болно. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь энэхүү холбоосуудыг хариуцдаггүй бөгөөд Үйлчлүүлэгч өөрөө тухайн гуравдагч талын вэбсайтын Нууцлалын бодлоготой танилцах ёстой.

Хувийн мэдээллийг хамгаалах

Энэхүү Үйлчилгээ нь шифрлэлт, хадгалах стандарт технологийг ашигладаг бөгөөд Хувийн мэдээллийг хамгаалахын тулд бүх хүчин чармайлтаа ашигладаг. Гэсэн хэдий ч өгөгдлийг Интернетэд дамжуулах, хадгалах ямар ч арга нь үнэмлэхүй мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж чадахгүй.

Холбоо барих

Энэхүү бодлоготой холбоотой гарсан аливаа асуудлын талаар Үйлчилгээний албатай холбогдоно уу.