Bitcoin


Блокчэйн мэдээлэл
Блокын урт
TPS (24 цаг)
2.41 tx/s
Хеш үнэлгээ
168.79 Eh/s
Блок олборлох дундаж хугацаа
14.44 min
Нийт гүйлгээ
635 327 523
Гүйлгээнд байгаа койн
Түвшин
23.58 Th
Зах зээлийн өгөгдөл
Дүн (24 цаг)
75 447 479 804 $
Үнэ
56 045.6 $
Капитал хөрөнгө
1 047 293 302 120 $
Дүн (24 цаг)
1 346 180 BTC
Гүйлгээнд байгаа
18 686 450
Хамгийн их койн
21 000 000

Блокууд
Гүйлгээ
Хаягууд