Bitcoin


Блокчэйн мэдээлэл
Блокын урт
TPS (24 цаг)
2.49 tx/s
Хеш үнэлгээ
142.38 Eh/s
Блок олборлох дундаж хугацаа
6.37 min
Нийт гүйлгээ
679 002 994
Гүйлгээ хүлээгдэж байна
Түвшин
19.89 Th
Зах зээлийн өгөгдөл
Дүн (24 цаг)
162 967 553 955 $
Үнэ
60 731.39 $
Капитал хөрөнгө
1 144 570 345 923.12 $
Дүн (24 цаг)
2 683 416 BTC
Гүйлгээнд байгаа
18 846 437.5
Хамгийн их койн
21 000 000

Блокууд
Гүйлгээ
Хаягууд