برنامه های سرمایه گذاری

برنامه های سرمایه گذاری
واحد ارزیدرصددورهحداقل واریزحداکثر واریزاقداماتوضعیت
ICH3%ماهانه301000No actionفعال
SBTC3%هفتگی6.35000No actionفعال
BTLLR0.5%روزانه15025000No actionفعال
HNDC5%ماهانه763385.33310000050No actionفعال
ASAFE0.07%روزانه10010000No actionفعال
GM1%هفتگی1005000No actionفعال
TCP0.7%هفتگی50777No actionفعال
KFX2%ماهانه2500No actionفعال
RLD_TOKEN5%ماهانه5015000No actionفعال
CREX1%ماهانه150No actionفعال