برنامه های سرمایه گذاری

برنامه های سرمایه گذاری
واحد ارزیدرصددورهحداقل واریزحداکثر واریزاقداماتوضعیت
ICH3%ماهانه301000No actionفعال
BTLLR0.27%روزانه200050000No actionفعال
XPIX10%ماهانه101000Balance: CREX 15.00000فعال
SBTC3%هفتگی6.35000No actionفعال
MRX2%هفتگی3000200000No actionفعال
HNDC5%ماهانه76338510000050No actionفعال
MNME5%ماهانه101000No actionفعال
ASAFE0.07%روزانه10010000No actionفعال
GM1%هفتگی1005000No actionفعال
MDTK0.025%روزانه1500200000Balance: CREX 15.00000فعال