برنامه های سرمایه گذاری

برنامه های سرمایه گذاری
واحد ارزیدرصددورهحداقل واریزحداکثر واریزاقداماتوضعیت
TFC10%ماهانه10000500000Balance: CREX 15.00000فعال
ICH3%ماهانه301000No actionفعال
PROUD10%ماهانه200050000No actionفعال
GM1%هفتگی1005000No actionفعال
SBTC3%هفتگی6.35000No actionفعال
TCP0.7%هفتگی50777No actionفعال
HNDC5%ماهانه763385.333100000500No actionفعال
ONLEXPA1.25%ماهانه990005000000Balance: CREX 15.00000فعال
CRP5%ماهانه1050100000No actionفعال
MW2.5%ماهانه1005000No actionفعال