برنامه های سرمایه گذاری

برنامه های سرمایه گذاری
واحد ارزیدرصددورهحداقل واریزحداکثر واریزاقداماتوضعیت
LHC15%ماهانه500100000No actionفعال
XPIX8%ماهانه4002000No actionفعال
BFF5%هفتگی50500No actionفعال
LHC0.35%روزانه1005000No actionفعال
BFF0.5%روزانه255000No actionفعال
2X218%ماهانه100001000000No actionفعال
BTLLR2%هفتگی10000500000No actionفعال
2X23%هفتگی5000500000No actionفعال
RICK0.3%روزانه5000500000No actionفعال
HNDC5%ماهانه76338510000050No actionفعال