فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
BTT17 ساعت
HNDC51 ساعت
CRP11 روز
FREE10003 ساعت
CREX0.000016 ساعت
40413 ساعت
KUBO24 ساعت
ITL204 ساعت
QWC15 ساعت
INNBCL10005 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ
24.08.2019 18:15:51Do6p9lkHNDC5
24.08.2019 18:15:51GodlyDetail22KUBO2
24.08.2019 18:15:51DullHour84KUBO2
24.08.2019 18:15:51EOW9CREX0.00001
24.08.2019 18:15:51AccessibleCord18FREE1000
24.08.2019 18:15:51UnaccountableLeaf72FREE1000
24.08.2019 18:15:50SpecialPipe91HNDC5
24.08.2019 18:15:50UtopianCake88QWC1
24.08.2019 18:15:50OverwroughtJelly83INNBCL1000
24.08.2019 18:15:49UnevenSpiders35BTT1

ایجاد فاست