فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
HNDC51 ساعت
BTT19 ساعت
POP15 ساعت
XLA14 ساعت
INNBC100010 ساعت
FREE7004 ساعت
STPX17 ساعت
MICRO1005 ساعت
CREX0.000016 ساعت
ZCN16 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
29.01.2020 08:40:48RelievedRequest23CREX0.00001
29.01.2020 08:40:48PuffySpade26HNDC5
29.01.2020 08:40:48WideEyedVan43BTT1
29.01.2020 08:40:47LastSpoon87ENTS10
29.01.2020 08:40:47NippyAfterthought31STPX1
29.01.2020 08:40:47FortunateUnit88BTT1
29.01.2020 08:40:46NastyRing90STPX1
29.01.2020 08:40:46TestySofa97POP1
29.01.2020 08:40:46SableYam11MICRO100
29.01.2020 08:40:44DailyDoor28XLA1

ایجاد فاست