فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
BTX0.012 روز
XLA112 ساعت
IFC110 ساعت
BTCZ115 ساعت
DATP1512 ساعت
MICRO108 ساعت
SHND112 ساعت
VIPS18 ساعت
CREX0.000016 ساعت
SDGO104 ساعت