فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
BCASH0.151 ساعت
JOOS11 روز
XTL15 ساعت
KUBO12 ساعت
BAZZ12 ساعت
SPH0.0021 ساعت
MSTC0.0021 min.
COMBI12 ساعت
PENG0.110 min.
QWC101 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ
23.02.2019 21:48:20JuvenileWren93BAZZ1
23.02.2019 21:48:19CaringBridge85MSTC0.002
23.02.2019 21:48:19ApatheticWorm16MIC3100
23.02.2019 21:48:18AbstractedLiquid66MSTC0.002
23.02.2019 21:48:18HeavyGate69KUBO1
23.02.2019 21:48:17ExtraLargeCommittee33XTL1
23.02.2019 21:48:17ThirstyWoman41PENG0.1
23.02.2019 21:48:16AgreeableGrip40PENG0.1
23.02.2019 21:48:16ActuallyActivity11MSTC0.002
23.02.2019 21:48:15ShaggyMinute65DIME1