فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
SMSCT0.153 ساعت
RSIN11 روز
AUOP0.110 ساعت
CREX0.000016 ساعت
VIPS112 ساعت
RICK0.112 ساعت
SDGO104 ساعت
SHND112 ساعت
DATP1012 ساعت
INNBCL205 ساعت