فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
SBTC0.0011 ساعت
BTT110 ساعت
SHND1010 ساعت
TREX104 ساعت
FREE8005 ساعت
BTCZ112 ساعت
CREX0.000016 ساعت
KYF17 ساعت
STPX112 ساعت
DATP107 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
14.07.2020 06:56:31TenseMilk40SBTC0.001
14.07.2020 06:56:31FlippantRoom16SBTC0.001
14.07.2020 06:56:30EarlyJump97DATP10
14.07.2020 06:56:30HocNews12SHND10
14.07.2020 06:56:29DynamicChairs44SHND10
14.07.2020 06:56:29AboardHistory76CREX0.00001
14.07.2020 06:56:29DizzyYam30SBTC0.001
14.07.2020 06:56:29SecretiveTrouble86SHND10
14.07.2020 06:56:27TediousTrees80SBTC0.001
14.07.2020 06:56:25EarlyJump97KYF1

ایجاد فاست