فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
XBC0.0011 روز
FREE50010 ساعت
XLA110 ساعت
CHEESE110 ساعت
POD11 روز
BTCZ112 ساعت
VIPS101 روز
APC112 ساعت
KYF110 ساعت
EVEO10001 روز