فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
BCASH0.151 ساعت
JOOS11 روز
XTL15 ساعت
KUBO12 ساعت
BAZZ12 ساعت
SPH0.0021 ساعت
QWC101 ساعت
MSTC0.0021 min.
COMBI12 ساعت
PENG0.110 min.
تاریخ و زماننام سکهمبلغ
24.02.2019 05:46:17CuriousZebra28SUBX2150
24.02.2019 05:46:17GaudyQuiver78PENG0.1
24.02.2019 05:46:17EnergeticRose18KUBO1
24.02.2019 05:46:16ModernPear79SUBX2150
24.02.2019 05:46:16VIPVooDooCOMBI1
24.02.2019 05:46:16ThirstyRifle43BBS5
24.02.2019 05:46:15ThreateningNoise96KUBO1
24.02.2019 05:46:15HighPitchedWheel93SPH0.002
24.02.2019 05:46:13ClosedArch14COMBI1
24.02.2019 05:46:12BeautifulCamera40COMBI1