فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
CHEESE110 ساعت
BTCZ115 ساعت
IFC110 ساعت
AUOP0.110 ساعت
GFNC101 ساعت
VIPS112 ساعت
CYMT108 ساعت
MICRO1014 ساعت
SHND112 ساعت
SDGO104 ساعت