فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
BTT17 ساعت
HNDC51 ساعت
CRP11 روز
FREE10003 ساعت
CREX0.000016 ساعت
40413 ساعت
KUBO24 ساعت
ITL204 ساعت
THOR25 ساعت
QWC15 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ
24.08.2019 22:38:09UncoveredAddition48ITL20
24.08.2019 22:38:09WhimsicalApparel95QWC1
24.08.2019 22:38:09StatuesqueApparatus68BTT1
24.08.2019 22:38:08TrueComb41ITL20
24.08.2019 22:38:06SincereFarm87FREE1000
24.08.2019 22:38:05TalentedPlough53HNDC5
24.08.2019 22:38:02TartEgg20CREX0.00001
24.08.2019 22:38:01StandingPurpose564041
24.08.2019 22:37:59OverconfidentRoll51KUBO2
24.08.2019 22:37:58StatuesqueApparatus68FREE1000

ایجاد فاست