فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
JOOS51 روز
MSTC11 ساعت
WYX501 روز
DAPS13 ساعت
JUMP0.11 روز
BTT11 روز
SPRTZ12 ساعت
FWY41 ساعت
PENG0.110 min.
ITL105 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ
24.04.2019 14:28:36KorvinUAMIC3300
24.04.2019 14:28:36HelpfulAnts76MIC3300
24.04.2019 14:28:36SoftDrink35JOOS5
24.04.2019 14:28:36HarshCough86HNDC0.25
24.04.2019 14:28:34CalmGroup69ITL10
24.04.2019 14:28:34LackingWrist17HNDC0.25
24.04.2019 14:28:33FabulousSoap76JOOS5
24.04.2019 14:28:31RuddyRailway23EJOB2
24.04.2019 14:28:31CombativeArt19QWC10
24.04.2019 14:28:31FemaleStranger56MSTC1