فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
SMSCT0.153 ساعت
RSIN11 روز
CREX0.000016 ساعت
PUT13 ساعت
CYMT108 ساعت
BETXC0.18 ساعت
RICK0.112 ساعت
VIPS112 ساعت
SHND112 ساعت
DATP1012 ساعت