Bitcoin


اطلاعات بلاکچین
ارتفاع بلاک
TPS (24 ساعت)
2.89 tx/s
میزان هاش
168.79 Eh/s
زمان متوسط ​​استخراج بلاک
5.88 min
مجموع تراکنش ها
636 012 234
عرضه در گردش
دشواری
23.58 Th
داده های بازار
حجم (24 ساعت)
116 348 945 114 $
قیمت
54 120.96 $
درپوش بازار
1 011 437 193 168 $
حجم (24 ساعت)
2 149 795 BTC
گردش
18 688 456.25
حداکثر عرضه
21 000 000

بلاک ها
تراکنش ها
آدرس ها