Bitcoin


اطلاعات بلاکچین
ارتفاع بلاک
TPS (24 ساعت)
3.6 tx/s
میزان هاش
142.38 Eh/s
زمان متوسط ​​استخراج بلاک
15.91 min
مجموع تراکنش ها
678 635 743
تراکنش های در انتظار
دشواری
19.89 Th
داده های بازار
حجم (24 ساعت)
238 902 707 959 $
قیمت
61 414.92 $
درپوش بازار
1 157 363 399 713.5 $
حجم (24 ساعت)
3 889 978 BTC
گردش
18 844 987.5
حداکثر عرضه
21 000 000

بلاک ها
تراکنش ها
آدرس ها