ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

X12/ETH: خرید یا فروش X12 برای Ethereum

سفارش ها X12/ETH

خرید X12
مجموع: 0.1589 ETH
فروش X12
مجموع: 5050.12118106 X12
مبلغ X12
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ X12

خرید X12

مانده حساب 0.00000000 ETH
بهترین درخواست 0.00017000 ETH
X12
ETH در هر 1
ETH

فروش X12

مانده حساب 0.00000000 X12
بهترین پیشنهاد 0.00011003 ETH
X12
ETH در هر 1
ETH

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله X12/ETH

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار X12/ETH

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد