ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

WEB/ETH: خرید یا فروش Webcoin برای Ethereum

سفارش ها WEB/ETH

خرید WEB
مجموع: 0.5216 ETH
فروش WEB
مجموع: 88713.002997 WEB
مبلغ WEB
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ WEB

خرید WEB

مانده حساب 0.00000000 ETH
بهترین درخواست 0.00015400 ETH
WEB
ETH در هر 1
ETH

فروش WEB

مانده حساب 0.00000000 WEB
بهترین پیشنهاد 0.00012500 ETH
WEB
ETH در هر 1
ETH

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله WEB/ETH

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار WEB/ETH

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد