ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

VLU/RUB: خرید یا فروش Valuto برای Ruble

سفارش ها VLU/RUB

خرید VLU
مجموع: 57.40 RUB
فروش VLU
مجموع: 367.00 VLU
مبلغ VLU
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ VLU

خرید VLU

مانده حساب 0.00000000 
بهترین درخواست 1.0000 
VLU
₽ در هر 1

فروش VLU

مانده حساب 0.00000000 VLU
بهترین پیشنهاد 0.5500 
VLU
₽ در هر 1

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله VLU/RUB

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار VLU/RUB

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد