ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

LIZ/USD: خرید یا فروش Lizus برای US dollar

سفارش ها LIZ/USD

خرید LIZ
مجموع: 0.006000 USD
فروش LIZ
مجموع: 0 LIZ
مبلغ LIZ
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ LIZ

خرید LIZ

مانده حساب 0.00000000 $
  
LIZ
$ در هر 1
$

فروش LIZ

مانده حساب 0.00000000 LIZ
بهترین پیشنهاد 0.0001 $
LIZ
$ در هر 1
$

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله LIZ/USD

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار LIZ/USD

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد