ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

KNT/EUR: خرید یا فروش Knekted برای Euro

سفارش ها KNT/EUR

خرید KNT
مجموع: 2.646 EUR
فروش KNT
مجموع: 895250.98029381 KNT
مبلغ KNT
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ KNT

خرید KNT

مانده حساب 0.00000000 
بهترین درخواست 0.00059733 
KNT
€ در هر 1

فروش KNT

مانده حساب 0.00000000 KNT
بهترین پیشنهاد 0.00040000 
KNT
€ در هر 1

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله KNT/EUR

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار KNT/EUR

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد