ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

ALX/ETH: خرید یا فروش ALX برای Ethereum

سفارش ها ALX/ETH

خرید ALX
مجموع: 3.399 ETH
فروش ALX
مجموع: 6163.66033965 ALX
مبلغ ALX
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ ALX

خرید ALX

مانده حساب 0.00000000 ETH
بهترین درخواست 0.00003590 ETH
ALX
ETH در هر 1
ETH

فروش ALX

مانده حساب 0.00000000 ALX
بهترین پیشنهاد 0.00002503 ETH
ALX
ETH در هر 1
ETH

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله ALX/ETH

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار ALX/ETH

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد