Licenční smlouva API

Tato Smlouva pro uživatele (dále jen "Smlouva") stanoví podmínky a pravidla provozu internetových stránek CREX24 (dále jen "Pravidla") na adrese https://crex24.com (dále jen "Webové Stránky"). Fyzická osoba (dále jen "Uživatel") musí před užíváním těchto Webových Stránek pečlivě přečíst, souhlasit a přijmout tato Pravidla. Pokud Uživatel nepřijímá podmínky této Smlouvy a nezavazuje se dodržovat podmínky této Smlouvy, musí Webové Stránky okamžitě opustit a nadále je nepoužívat.

Tato licenční smlouva API (dále jen "Smlouva") stanovuje přístupová práva Uživatele (dále jen "Držitel licence") k rozhraní API, data a dokumentace poskytované a licencované společností CREX24. Použitím rozhraní API společnosti CREX24 je Uživatel povinen dodržovat podmínky této Smlouvy. Pokud Uživatel s podmínkami Smlouvy nesouhlasí, nemůže rozhraní API používat.

Rozhraní API jsou chráněna autorským právem a mezinárodními smlouvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony o duševním vlastnictví.

1. Obecná ustanovení

1.1 "Application programming interface" česky "rozhraní pro programování aplikací" nebo "API" je sbírkou knihoven, nástrojů, ukázek zdrojových kódů, publikovaných specifikací a dokumentací vyvinutých společností CREX24. CREX24 může Držitelům licence, dle svého uvážení, poskytnout aktualizace nebo doplňky API.

1.2 Dokumentace zahrnuje (ale není omezena pouze na) programátorskou příručku, materiály a další informace potřebné k používání API.

2. Poskytnutí licence

Podle podmínek této Smlouvy, CREX24 uděluje Držiteli licence omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci (bez práva sublicencovat) k použití rozhraní API výhradně pro osobní potřebu (pro vývoj aplikací pro práci s produkty společnosti CREX24).
Držitel licence nesmí distribuovat, sublicencovat nebo jinak převádět rozhraní API třetím stranám.

3. Ostatní práva a omezení

3.1 Držitel licence může zkopírovat rozhraní API pouze pro použití podle podmínek této Smlouvy.

3.2 Reverzní inženýrství. Držitel licence nemá žádná práva na zdrojový kód rozhraní API, s výjimkou práv výslovně udělených Držiteli licence touto Smlouvou. Držitel licence není oprávněn zpracovávat, dekompilovat, upravovat nebo rozebírat rozhraní API nebo jinak přivádět rozhraní API do obecně akceptované formy podání, a to zcela nebo zčásti, s výjimkou případů výslovně povolených touto Smlouvou nebo zákonem.

3.3 Pro efektivní využití rozhraní API může být požadováno dalších vývojových nástrojů, například kompilátor nebo jiné software ("software třetích stran"). Držitel licence nese plnou odpovědnost za nákup tohoto software a potřebných licencí. CREX24 nemá povinnost a neposkytuje žádné záruky Držiteli licence ohledně používání softwaru třetích stran.

3.4 Držitel licence není oprávněn svá práva podle této Smlouvy postoupit, s výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě. Držitel licence nesmí používat ochranné známky nebo obchodní názvy CREX24. Společnost CREX24 si vyhrazuje všechna práva, která nejsou v této Smlouvě výslovně udělena.

3.5 Držitel licence nemůže získat patentová práva pro rozhraní API nebo pro aplikace vyvinuté pomocí API společnosti CREX24 k vytvoření, použití nebo prodeji výrobků nebo technologií.

4. Vlastnictví

Společnost CREX24 si vyhrazuje vlastnická práva, včetně všech práv na patenty, autorská práva, obchodní tajemství, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se na rozhraní API a na jejich jakékoli změny. CREX24 má výhradní právo na registraci patentů a autorských práv. Držitel licence bere na vědomí, že podle této Smlouvy nemá žádná vlastnická práva nad API, a má pouze právo k omezenému užívání podle podmínek této Smlouvy.

5. Podpora

Podle podmínek této Smlouvy podpora společnosti CREX24 neposkytuje pro rozhraní API technickou podporu a neposkytuje aktualizace, opravy chyb nebo změny rozhraní API.

6. Důvěrnost

6.1 Rozhraní API obsahují cenné informace o společnosti a obchodní tajemství, která patří společnosti CREX24. Tyto zůstávají majetkem CREX24. Od Džitelů licence se vyžaduje, aby se vyhnuli zveřejňování těchto informací a zabraňovali neoprávněnému používání rozhraní API.

6.2 Držitel licence nebude sdělovat, inzerovat nebo zveřejňovat podmínky této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti CREX24. Tiskové zprávy nebo publikace vztahující se k této Smlouvě podléhají předchozímu posouzení a písemnému schválení od společnosti CREX24.

7. Bez záruky

Rozhraní API a dokumentace jsou poskytovány "jak jsou" bez záruky jakéhokoli druhu. Společnost CREX24 nezaručuje, že rozhraní API a dokumentace jsou vhodné pro použití ani, že jsou bez vad a chyb. Navíc společnost CREX24 nezaručuje nepřerušený přístup k rozhraní API a dokumentaci a neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně výsledků jejich využití.

8. Omezení odpovědnosti

Držitel licence je plně odpovědný za jakékoli poškození svého počítačového systému nebo ztrátu dat vyplývající ze stažení nebo použití rozhraní API. Společnost CREX24 nenese odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné, následné škody (včetně, ale nikoli výhradně, ztráty zisku, přerušení nebo zastavení operace, selhání či poruchy počítače, ztráty informací nebo jakékoli jiné škody, včetně finančních škod, vzniklých v důsledku použití nebo nemožnosti použití rozhraní API, nebo poskytnutím nebo neposkytnutím služby podpory), i v případě, že společnost CREX24 byla upozorněna na možnost vzniku takových škod.

9. Odškodnění

Držitel licence nebude držet společnost CREX24, její uživatele, dodavatele nebo jiné partnery a zaměstnance odpovědné za jakékoliv ztráty, nároky nebo poptávky, rozumné právní poplatky vyplývající z použití rozhraní API.

10. Období platnosti a ukončení Smlouvy

10.1 V případě, že Držitel licence nedodrží některou z podmínek této Smlouvy, bude odpovědný společnosti CREX24 za jakékoliv ztráty nebo škody vyplývající z porušení podmínek.

10.2 Po ukončení této Smlouvy musí Držitel licence okamžitě přestat používat API, odstranit všechny kopie rozhraní API a dokumentace nebo je vrátit společnosti CREX24.

10.3 Společnost CREX24 je oprávněna ověřovat, zda Držitel licence plní podmínky této Smlouvy. Držitel licence je povinen na žádost společnosti CREX24 tento proces usnadnit.

11. Různé

11.1 Porušení nebo nedodržení podmínek této Smlouvy povede k jejímu ukončení.

11.2 V případě porušení podmínek této Smlouvy má společnost CREX24 právo pozastavit (nebo ukončit), podle svého uvážení a bez předchozího upozornění, přístup Držitele licence ke Službě.

Instalací, kopírováním nebo jiným použitím rozhraní API společnosti CREX24, Držitel licence potvrzuje, že přečetl, rozumí a souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Soubory cookie používáme ke zlepšení použitelnosti našich webových stránek a k analýze návštěvnosti, jakož i k bezpečnostním a marketingovým účelům. Přečtěte si více o používání souborů cookie.