Споразумение за лиценз на API

Настоящото Споразумение с потребителя (наричано по-долу - ''Споразумение'') определя правилата и условията за работа със сайта CREX24 (наричани по-долу - ''Условия за ползване''), достъпен на адрес https://crex24.com (наричан по-долу - ''Сайт''). Преди да започне да работи със Сайта, физическото лице (наричано по-долу - ''Потребител'') е длъжно да прочете внимателно и да приеме Условията за ползване. Ако Потребителят не приеме условията на това Споразумение и не приеме да се обвърже с всичките условия на това Споразумение, той/тя трябва незабавно да спре използването на Сайта.

Това споразумение за лиценз на API (наричано по-долу - ''Споразумение'') определя правилата за достъп на Потребителя (наричан по-долу - ''Лицензополучател'') до информацията и документите на API, предоставени и лицензирани от CREX24. С използването на API CREX24, Потребителят е задължен да спазва условията на Споразумението. Ако Потребителят не е съгласен с условията на Споразумението, той/тя не може да използва АPI.

API са защитени от закони за авторски права и международни закони за авторски права, както и от други закони за интелектуалната собственост.

1. Общи разпоредби

1.1 "Интерфейс за приложно програмиране" (Application programming interface) или "API" е набор от библиотеки, инструменти, примерни сорс кодове, публикувани спецификации и документация, разработени от CREX24. По своя преценка, CREX24 може да предоставя актуализации или допълнения на API за Лицензополучателите.

1.2 Документацията включва (но не се ограничава само до това): ръководство на програмиста, материали и друга информация, необходими за използването на API.

2. Лицензи

Съгласно условията на това Споразумение, CREX24 предоставя на Лицензополучателя ограничен, неизключителен, непрехвърляем лиценз (без право на подлиценз) за използване на API само и единствено за лична употреба на Лицензополучателя (за разработване на приложения за работа с продукти на CREX24).
Лицензополучателят няма право да разпространява, лицензира или по друг начин да прехвърля API на трети страни.

3. Други Права и Ограничения

3.1 Лицензополучателят може да копира API само за използване съгласно настоящото Споразумение.

3.2 Обратнa разработка. Лицензополучателят няма права върху сорс кода на API, с изключение на правата, изрично предоставени на лицензополучателя от това Споразумение. Лицензополучателят не е оправомощен да обработва, декомпилира, модифицира или разединява API, или да приведе API в друга форма, изцяло или частично, освен ако това е изрично позволено от това Споразумение или приложимото право.

3.3 За ефикасното използване на API, може да са необходими допълнителни инструменти за разработка, като компилатор или друг софтуер (''Софтуер на трети лица''). Лицензополучателят носи пълна отговорност за закупуването на този софтуер и необходимите лицензи. CREX24 не е обвързан с никакви задължения и не дава гаранции за софтуера от трети лица, който Лицензополучателят ще използва.

3.4 Лицензополучателят няма право да преотстъпва своите права по това Споразумение, освен в изрично посочените случаи в Споразумението. Лицензополучателят не може да използва търговските марки или търговски наименования на CREX24. CREX24 запазва всички права, които не са изрично представени в Споразумението.

3.5 Лицензополучателят не може да получи патентни права върху API или приложения, разработени с помощта на CREX24 API или API на други лицензианти на CREX24 API, за създаване, използване или продажба на продукти или технологии.

4. Собственост

CREX24 запазва правата на собственост, включително всички права върху патенти, авторски права, търговски тайни, търговски марки и други права на интелектуална собственост върху API и всякакви промени в тях. CREX24 има изключителното право да регистрира патенти и авторски права. Лицензополучателят признава, че съгласно настоящото споразумение Лицензополучателят няма права на собственост върху API, само правото на ограничена употреба съгласно условията на това Споразумение.

5. Поддръжка

Отделът за Поддръжка на Клиенти на CREX24 не предоставя техническа поддръжка на API, съгласно условията на настоящото Споразумение и не предоставя актуализации, поправка на грешки или промени в API.

6. Конфиденциалност

6.1 API съдържа ценна информация за компанията и търговски тайни, принадлежащи на CREX24. Те остават собственост на CREX24. Лицензополучателите са длъжни да избягват разкриването на тази информация и неразрешеното използване на API.

6.2 Лицензополучателят няма право да разкрива, рекламира или публикува условията на настоящото Споразумение без предварителното писмено разрешение от CREX24. Всяко съобщение в пресата или публикация, имащи отношение към настоящото Споразумение, подлежат на предварителен преглед и писмено одобрение от CREX24.

7. Без гаранция

API и документацията се предоставят "както са" без каквато и да е гаранция. CREX24 не гарантира, че API и документацията са подходящи за използване от Лицензополучателя и без дефекти или грешки. Освен това, CREX24 не гарантира постоянен и непрекъснат достъп до API и документацията и не дава никакви гаранции относно резултатите от тяхното използване.

8. Ограничение на Отговорността

Лицензополучателят е изцяло отговорен за всякакви щети на компютърната си система или загуба на данни в резултат на изтеглянето или използването на API. CREX24 не носи отговорност за специални, случайни, последващи щети (включително, но не само, загуба на печалба, временно прекъсване или прекратяване на работа, авария или повреда на компютъра, загуба на информация или други щети, включително финансови щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на API или предоставянето или липсата на услуги за поддръжка), дори ако CREX24 е уведомен за възможността за такива щети.

9. Обезщетение

Лицензополучателят освобождава от отговорност за загуби CREX24, неговите клиенти, доставчици или други партньори, както и от претенции или искания, обосновани съдебни такси, произтичащи от използването на API.

10. Условия и Прекратяване на Споразумението

10.1 В случай, че Лицензополучателят не изпълни някое от условията на това Споразумение, той ще бъде отговорен пред CREX24 за всяка загуба или повреда, произлизащи от нарушаването на условията.

10.2 При прекратяване на настоящото Споразумение, Лицензополучателят е длъжен незабавно да прекрати използването на API, да изтрие всички копия на API и документация или ги върне на CREX24.

10.3 CREX24 има право да провери дали Лицензополучателят спазва условията на Споразумението. По искане на CREX24, Лицензополучателят е длъжен да улесни това.

11. Разни

11.1 Нарушаването или неспазването на условията на настоящото Споразумение води до неговото прекратяване.

11.2 CREX24 има право да преустанови (или да прекрати), по свое собствено усмотрение и без предизвестие, достъпа на Лицензополучателя до Услугата в случай на нарушение на условията на Договора.

Чрез инсталирането, копирането или използването на CREX24 API по друг начин, Лицензополучателят потвърждава, че е прочел, разбрал и е съгласен с посочените по-горе условия.

Използваме бисквитки, за да подобрим използваемостта на работата в уеб сайта ни и да анализираме трафика, както и за целите на сигурността и маркетинга. Научете повече за използването на бисквитки.